news

ConnectIT 2.0 Showcase Event

On February 28, we attended the Connect IT 2.0 Showcase Event, at the premises of former Kinoklub “Studenti” / University of Tirana.

10 student teams were selected to present their digital solutions ranging from CRM, optimization of existing websites, e-commerce, digital marketing, etc.

Present were other students participating in the Connect IT program, lecturers, media representatives, GIZ Albania (ProSEED & EU4I programs), but also the entrepreneurs themselves who expressed appreciation for the spirit of cooperation, but also the high level of digital and innovative knowledge. and the services the students provided.

26 teams (more precisely about 110 students involved) participated in the first cycle of Connect IT, led by 5 lecturers from the Faculty of Economics, University of Tirana, as well as “Aleksandër Moisiu” University, Durrës.

The evening ended with closing remarks, delivery of certificates to the students and networking over good food and drinks.

Connect IT is a project that applies in cooperation between universities (students of IT lecturers, computer scientists) and entrepreneurs, to bring digital innovation!

This is a joint initiative of ProSEED 2.0 and EU for Innovation, implemented in cooperation with the Ministry of Finance and Economy.

Më datë 28 Shkurt morëm pjesë në eventin Connect IT 2.0 Showcase, në ambientet e ish-Kinoklubit “Studenti” / Universiteti i Tiranës.

10 ekipe studentësh, ishin përzgjedhur për të presantuar zgjidhjet dixhitale  të cilat varionin nga CRM, optimizimi i faqeve ëeb ekzistuese, e-commerce, marketing dixhital, etj.

Të pranishëm ishin studentë të tjerë pjesëmarrës në programin ConnectIT, pedagogë, përfaqësues të medias, të GIZ Shqipëri (programet ProSEED & EU4I), por edhe vetë sipërmarrësve të cilët shprehën vlerësim për frymën e bashkëpunimit, por edhe nivelin e lartë të njohurive dixhitale e novatore dhe shërbimeve që studentët ofruan.

26 ekipe (më saktësisht rreth 110 studentë të përfshirë) morën pjesë në ciklin e parë të ConnectIT, të drejtuar nga 5 pedagogë nga Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, si dhe Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës.

Mbrëmja përfundoi me fjalët e mbylljes, dhënien e certifikatave për studentët dhe networking me ushqim dhe pije të mira.

Connect IT është një projekt që aplikon në bashkëpunim në mes universiteteve (studentët e pedagogëve të IT, shkëncave kompjuterike) dhe sipërmarrësit, për tëuar inovacionin dixhital!

Kjo është një iniciativë e përbashkët e ProSEED 2.0 dhe EU4Innovation, e zbatuar në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë.

Start-up Talk with Matchmaking & Exposure Programme
May, 2021

Start-up Talk with Matchmaking & Exposure Programme

Last week the Albanian start-ups participating in the ‘Matchmaking and Exposure’ programme, got to virtually meet with Thomas Pilz, of the German Red Cross and initiator of “Training with VR”. Thomas gave the start-ups very interesting insights into his business and showed what can be achieved even when you start off with just a simple […]

View more
Moderators & Speakers of the Diaspora panel at Tirana Digital Nomad Festival
September, 2022

Moderators & Speakers of the Diaspora panel at Tirana Digital Nomad Festival

Meet the Moderator and Speakers of the “How can the Diaspora contribute to the Start-up & ICT ecosystem in Albania?” panel at Tirana Digital Nomad Festival: Anila (Hyka) Smørgrav has over 25 years of international experience in different social and economic environments, in the telecom sector and IT, digital transformation strategies of enterprises including the […]

View more
Loading
footer logo