News

The second Challenge Fund Bootcamp is on

Challenge Fund Bootcamp 2 has started! As you know, this is the 4th evaluation level of the applicants and the most crucial one. First, we would like to thank all those that submitted their application for the SecondCall: your trust is very appreciated!

Great interest and enthusiasm for the first four start-up presentations today: QoAir: sensor-based quality assessment of water, soil and air using Blockchain technology for data collection, Donkey Farm: Certification and pasteurisation system for production of donkey milk in Saranda as medicine, but not only, White Mirror: Establishment of crowdfunding platform of Albania and Luce Hasanaj: Instalment of photovoltaic panels for a goat farm in Malesia e Madhe to reduce energy consumption.

They showed our jury the drive and passion behind their business/ideas.

Impatiently waiting to get to know all the finalists!

Bootcamp-i i dytë i ChallengeFund ka nisur! Siç e dini, bëhet fjalë për nivelin e katërt të vlerësimit të aplikantëve, e gjithashtu më thelbësori. Së pari, dëshirojmë të falenderojmë të gjithë ata që dorëzuan aplikimin e tyre për thirrjen e dytë: eçmojmë shumë besimin tuaj!

Interes dhe entuziazëm sot për katër prezantimet e startup-eve të para: QoAir: Një vlerësim i ujit, tokës dhe ajrit, i mbështetur në sensorë duke shfrytëzuar teknologjinë Blockchain për mbledhjen e të dhënave, Donkey Farm: Një sistem certifikimi dhe pastorizimi në Sarandë për prodhimin e qumështit të gomarit si medikament, por jo vetëm, White Mirror: Themelimi i një plaftorme crowdfunding në Shqipëri dhe Luce Hasanaj: Instalimi i paneleve fotovoltaike në një fermë dhish në Malësinë e Madhe për të reduktuar konsumin e energjisë.

Ata i treguan jurisë sonë të gjithë vullnetin dhe pasionin që ndodhej pas ideve/ bizneseve të tyre.

Në pritje të paduruar për të njohur të gjithë finalistët!

Challenge Fund 4th Call
February, 2021

Challenge Fund 4th Call

We are happy to announce that the Challenge Fund will continue to support innovative and promising ideas in Albania for the fourth time. If your business is an early stage or scale up startup that operates in the sector of agriculture, digital solutions or innovative solutions related to Covid-19, then you should not hesitate to […]

View more
ConnectIT 2.0 – call for entrepreneurs MSME managers
March, 2023

ConnectIT 2.0 – call for entrepreneurs MSME managers

Connect IT 2.0, the project that promotes cooperation between universities and the private sector, enabled and supported by the German government through GIZ Albania, the ProSeed 2.0 program and EU4Innovation in cooperation with the Ministry of Finance and Economy; invites all entrepreneurs/ managers of a micro, small or medium enterprise to apply to benefit from […]

View more
Loading
footer logo