news

Technical Roundtable on Financing Innovative Start-ups, organized by AMA & EU for Innovation

A Technical Roundtable on Financing Innovative Start-ups, co-organized by Albanian Microfinance Association (AMA) & EU for Innovation, was held yesterday at Europehouse’ s premises with a selected group of participants representing Microfinance Institutions in Albania, start-ups of different stages, ISOs as well as other ecosystem actors.

Microfinance institutions in Albania are considering to provide access to finance to start-ups, which may assure a first resource funding to kick-off their business cases, as well as contribute to sustainability and progress in the long run.

Thus, a technical roundtable where start-ups and ecosystem actors were able to share their experience and insights when it comes to funding, and a direct exchange with the AMA representatives, where opportunities and future scenarios of support, tailored to the specific needs of the innovative start-ups segment, were discussed, was considered as beneficial.

Thank you to all participants for their valuable input and bringing their suggestions to yesterday’s roundtable!

Një tryezë teknike rreth instrumentave të financimit për startup-et inovative, e organizuar nga Shoqata Mikrofinanca Shqiptare (AMA) dhe EU for Innovation, u mbajt dje në ambientet e Europehouse, me një grup të përzgjedhur pjesëmarrësish, përfaqësues të Institucioneve Mikrofinanciare në Shqipëri, startup-eve në faza të ndryshme të zhvillimit, organizatave në mbështetje të inovacionit (ISO), si dhe aktorëve të tjerë të ekosistemit.

Institucionet mikrofinanciare në Shqipëri po shqyrtojnë mundësinë e sigurimit të aksesit në financa për startup-et, të cilat do mund të aksesonin një financim fillestar për të lançuar aktivitetin e tyre, dhe në planin afatgjatë do mund të kontribuonte në zhvillimin dhe qëndrueshmërinë e ekosistemit.

Për këtë arsye, një tryezë teknike ku startup-et dhe aktorët e ekosistemit mundën të ndajnë eksperiencat dhe njohuritë e tyre rreth instrumentave të financimit, dhe të shkëmbeheshin drejtpërdrejtë me përfaqësuesit e AMA-s, dhe të diskutonin mbi mundësitë dhe skenarët e ardhshëm për ofrimin e mbështetjes, të përshtatur me nevojat specifike të startup-eve në segmente të ndryshme të zhvillimit, u konsiderua mjaft e dobishme.

Falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit për kontributin e tyre dhe sugjerimet e vlefshme gjatë tryezës së djeshme!

6th team of students _ Connect IT
March, 2021

6th team of students _ Connect IT

We present you with Erda Ymeri, Arseda Uruci and Zhaklin Braka, three students of Business Informatics at UNIVERSITETI I TIRANES, who are part of the Connect IT programme. Their team is currently developing a fast and efficient Ecommerce website for GRAL Medical, a leading Albanian company in the field of physiotherapeutic and orthopedic equipment & […]

View more
Virtual participation at Latitude59
August, 2020

Virtual participation at Latitude59

The EU for Innovation team, along with Albanian start-ups and ecosystem actors, virtually attended Latitude59 in Estonia. The yearly conference, was a great event to learn more about the latest trends in the start-up world and connect to people from all over Europe and the world. They were looking for early-stage teams who are going […]

View more
Loading
footer logo