news

Start-up Talk with Matchmaking & Exposure Programme

Last week the Albanian start-ups participating in the ‘Matchmaking and Exposure’ programme, got to virtually meet with Thomas Pilz, of the German Red Cross and initiator of “Training with VR”. Thomas gave the start-ups very interesting insights into his business and showed what can be achieved even when you start off with just a simple idea to help people.

Originally, he bought a pair of VR glasses for his father so that he could continue to see, at least virtually, his favorite place, which due to his illness he could no longer visit. At the retirement home, so many of the elders took a liking to the idea, that Thomas thought to make more out of it.

The start-up developed fully comprehensive programmes for rescue services and disaster relief of all kinds, so that paramedics and volunteers, could practice their tasks flexibly, regardless of time and place, and in a safe environment. In the meantime, the project has also expanded in the preparation of learning content and the provision of virtual learning environments for training and further education in the nursing professions as well as for family careers, first aid, disaster and civil protection and medical emergency care (shock room simulator).

Thank you to all start-ups for the inspiring discussion and we hope that you could take away some useful learnings about the impact that the utilization of the latest technologies can have in the community!

Javën e kaluar startup-et Shqiptare që marrin pjesë në programin ‘Matchmaking and Exposure’, u takuan virtualisht me Thomas Pilz, të Kryqit të Kuq Gjerman dhe iniciator i “Trainimit me VR”. Thomas u dha startup-eve njohuri shumë interesante për biznesin e tij dhe tregoi se çfarë mund të arrihet edhe kur fillon me vetëm një ide të thjeshtë për të ndihmuar njerëzit.

Fillimisht, ai bleu një palë syze VR për babanë e tij në mënyrë që ai të vazhdonte të shihte, të paktën virtualisht, vendin e tij të preferuar, të cilin për shkak të sëmundjes nuk mund ta vizitonte më. Në shtëpinë e pensionit, shumë nga pleqtë e pëlqyen idenë, saqë Thomas mendoi ta zhvillonte më tej.

Startup-i zhvilloi programe plotësisht gjithëpërfshirëse për shërbimet e shpëtimit dhe lehtësimin e fatkeqësive të të gjitha llojeve, në mënyrë që ndihmësmjekët dhe vullnetarët të mund të praktikonin detyrat e tyre në mënyrë fleksibile, pavarësisht nga koha dhe vendi, dhe në një mjedis të sigurt. Ndërkohë, projekti është zgjeruar gjithashtu në përgatitjen e përmbajtjes mësimore dhe sigurimin e mjediseve virtuale të të mësuarit për trajnim dhe arsim të mëtejshëm në profesionet e infermierisë, si dhe për karrierën familjare, ndihmën e parë, mbrojtjen civile, nga katastrofat dhe kujdesin urgjent mjekësor (imitues i dhomës së shokut).

Faleminderit të gjitha startup-eve për diskutimin frymëzues dhe shpresojmë që të keni përfituar disa  mësime të dobishme në lidhje me ndikimin që mund të ketë përdorimi i teknologjive më të fundit në komunitet!

Connect IT student team for the Sada’s Atelier
November, 2021

Connect IT student team for the Sada’s Atelier

We are back with another collaboration between Connect IT student team and Sada’s Atelier. Anxhelo Peto, Nilson Dyrmishi, Kristo Qirjo and Enea Novaku are students of Software engineering, Computer engineering & IT at Canadian Institute of Technology. They are currently working on creating a website based on WordPress, using Yoast Seo and WooCommerce plugins. The […]

View more
Moderators & Speakers of the Diaspora panel at Tirana Digital Nomad Festival
September, 2022

Moderators & Speakers of the Diaspora panel at Tirana Digital Nomad Festival

Meet the Moderator and Speakers of the “How can the Diaspora contribute to the Start-up & ICT ecosystem in Albania?” panel at Tirana Digital Nomad Festival: Anila (Hyka) Smørgrav has over 25 years of international experience in different social and economic environments, in the telecom sector and IT, digital transformation strategies of enterprises including the […]

View more
Loading
footer logo