News

Start-up Deep Dive | Albanian Ecosystem Actors

EU for Innovation’s new programme, in collaboration with PIRATE.global, is bringing together eight ecosystem actors from Albania to discuss ecosystem development, community building and more, during workshops, group sessions and individual mentoring sessions.

Till Ohrman, host of the first two workshops said: “The recipe for great start-up ecosystems is to focus on the entrepreneurs. That’s why the first workshop was mainly focused on the challenges & needs of entrepreneurs. The objective of the second workshop was to create a common understanding of how start-up ecosystems evolve & grow sustainably.”

Thank you to all the participants for the engagement during the sessions!

Programi i ri EU for Innovation, në bashkëpunim me PIRATE.global, mbledh së bashku tetë aktorë të ekosistemit në mbështetje të inovacionit, për të diskutuar zhvillimin e ekosistemit, komunitetit dhe më shumë, përgjatë wokshop-eve dhe seancave individuale të mentorimit.

Till Ohrman, moderatori i dy seminareve të para tha: “Receta për një ekosistem të suksesshëm në mbështetje të inovacionit, është fokusi tek sipërmarrësit! Kjo është arsyeja pse workshop-i i parë u përqëndrua kryesisht në sfidat dhe nevojat e sipërmarrësve shqiptarë. Qëllimi i punëtorisë së dytë ishte të kuptonim se si ekosistemet e suksesshme rriten dhe zhvillohen në mënyrë të qëndrueshme.”

Falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit për angazhimin e tyre gjatë dy seancave!

COOLAB | DESTIL | CREATIVE HUB | ICTSLAB | INNOVATION INVESTMENT FUND | OFICINA | WOMEN FOUNDERS | NETWORK ALBANIA | YUNUS SOCIAL BUSINESS BALKANS | UNIVERSITETI I TIRANËS

Technical Roundtable on Financing Innovative Start-ups, organized by AMA & EU for Innovation
June, 2022

Technical Roundtable on Financing Innovative Start-ups, organized by AMA & EU for Innovation

A Technical Roundtable on Financing Innovative Start-ups, co-organized by Albanian Microfinance Association (AMA) & EU for Innovation, was held yesterday at Europehouse’ s premises with a selected group of participants representing Microfinance Institutions in Albania, start-ups of different stages, ISOs as well as other ecosystem actors. Microfinance institutions in Albania are considering to provide access […]

View more
Day 1 of Challenge Fund Bootcamp
April, 2021

Day 1 of Challenge Fund Bootcamp

The jury of the Challenge Fund finally met with the teams behind the innovative ideas that made it to the Bootcamp phase of the 4th call. Due to the measures taken to prevent the spread of the pandemic, this Bootcamp took place online. On the first part of the day, we listened to the presentations […]

View more
Loading
footer logo