news

Praktika.al – A disruptive solution to the Albanian internship market

Today we want to present you one of the start-ups participating in Biz Growth Design, a tailor-made programme for Albanian start-ups.

Meet Praktika.al, a new digital product aiming to create a structured functional internship market in Albania. The solution is a technology driven transformation of the matching process, enabling access in real time of demand and supply in the market.

Praktika.al will enable internships in jobs related with students’ studies, increasing students’ employment opportunities and companies’ productivity. It is not a job portal, but a tool to facilitate the process of entering and succeeding in the labor market of a targeted large audience. Matching opportunities will be offered based on industries and geographic location ensuring real time coverage.

Team is composed of 5 members and other external collaborators coming from different backgrounds, complementing areas of start-up operations. Some team members cover business mapping and introduction of Praktika.al to beneficiaries, while designing the internship model. The other members will design and develop training courses for youth employability and platform maintenance.

We wish you good luck in your journey Praktika.al and hope you fulfill your goals after this programme!

Sot duam t’ju prezantojmë një nga startup-et që marrin pjesë në Biz Growth Design, një program i krijuar për startup-et shqiptare.

Njihuni me Praktika.al, një produkt i ri dixhital që synon të krijojë një treg të praktikës, të strukturuar dhe funksional në Shqipëri. Zgjidhja është një transformim i drejtuar nga teknologjia të procesit të përputhjes, duke mundësuar qasje në kohë reale të kërkesës dhe ofertës në treg.

Praktika.al do të mundësojë praktika në punë që lidhen me studimet e studentëve, duke rritur mundësitë e punësimit të studentëve dhe produktivitetin e kompanive. Nuk është një portal pune, por një mjet për të lehtësuar procesin e hyrjes dhe suksesit në tregun e punës të një auditori të madh të synuar. Mundësitë e përputhjes do të ofrohen bazuar në industritë dhe vendndodhjen gjeografike duke siguruar mbulim në kohë reale.

Ekipi përbëhet nga 5 anëtarë dhe bashkëpunëtorë të tjerë të jashtëm që vijnë nga sfonde të ndryshme, duke plotësuar fushat e operimit të startup-eve. Disa anëtarë të ekipit mbulojnë hartëzimin e biznesit dhe prezantimin e praktika.al tek përfituesit, ndërsa hartojnë modelin e praktikës. Anëtarët e tjerë do të hartojnë dhe zhvillojnë kurse trajnimi për punësimin e të rinjve dhe mirëmbajtjen e platformës.

Ne ju urojmë fat të mbarë në rrugëtimin tuaj Praktika.al dhe shpresojmë që të përmbushni qëllimet tuaja pas këtij programi!

Virtual meeting with Minister Bilali on the ‘Start-up Law’
January, 2022

Virtual meeting with Minister Bilali on the ‘Start-up Law’

The start-up ecosystem in Albania needs different incentives, so Minister of State for Protection of Entrepreneurship Edona Bilali held a virtual meeting with EU for Innovation team. The continuity of the ‘Law on start-ups’ was discussed, as well as the further steps to be taken by the Albanian government on shaping the implementation of the […]

View more
Gap Analysis extension trip throughout Albania
September, 2019

Gap Analysis extension trip throughout Albania

What is the status of the Entrepreneurial Ecosystem in Albania? This is the question that EU for Innovation wants to elaborate on by updating the “Gap Analysis: Entrepreneurial Ecosystem in Albania”. In this framework, expert Eileen Trenkmann and EU for Innovation team members are meeting with ecosystem players and stakeholders such as universities, innovation support […]

View more
Loading
footer logo