News

Regional Start-up Ecosystem Development – Training in Korca

As part of its mandate to strengthen the innovation and start-up ecosystem in Albania, the EU for Innovation project is supporting selected municipalities across Albania to develop programmes, partnerships and capacities to strengthen local entrepreneurs and businesses. For this purpose, the project will work with policy makers, universities and Innovation Support Organisation (ISOs) in these municipalities helping them to offer tailored services and start-up support programmes and to embed them in the national and international start-up ecosystem. We are happy to announce that Korça is the first city/ region where this initiative has already kicked off!

Between the 16th to 19th July 2020, the ‘EU for Innovation’ programme implemented by GIZ and Sida, jointly the with Municipality of Korça conducted a series of awareness raising sessions and workshops revolving around ICT entrepreneurship and skills for students, aspiring entrepreneurs and Start-ups.

16th July 2020: Awareness Raising Session – Freelancing and future of work

17th July 2020: Awareness Raising Session – How to become an entrepreneur?

18th July 2020: ICT Skills Workshop – Marketing, Content Development and Social Media Management

19th July 2020: ICT Skills Workshop – UX/ Web Design & Development

This is a first initiative in transforming Korça in an ICT Start-up hub and will be followed by more programmes and initiatives in the following year seeking to support students, aspiring entrepreneurs and Start-ups in the ICT field.

Si pjesë e mandatit të tij për të forcuar inovacionin dhe ekosistemin e Startup-eve në Shqipëri, projekti “BE për Inovacion” po mbështet disa bashki në Shqipërinë për të zhvilluar programe, partneritete dhe kapacitete me qëllimin për të inkurajuar krijimin e sipërmarrjeve inovatore vendas në sektorin TIK, por jo vetem dhe zhvillimin e bizneseve. Për këtë qëllim, projekti do të punojë me qeveritë vendore,  universitetet dhe Organizata për Mbështetjen e Inovacionit (ISO) në këto bashki, duke i ndihmuar ata të ofrojnë shërbime të përshtatura dhe programe mbështetëse; por edhe për t’i përfshirë ato në ekosistemin kombëtar/ ndërkombëtar të Startup-eve.  Jemi të lumtur të njoftojmë se Korça është qyteti/ rajoni i parë ku kjo nismë tashmë ka filluar!

Gjatë datave 16 deri 19 Korrik 2020, BE për Inovacionin, implementuar nga GIZ dhe Sida, së bashku me Bashkinë Korçë realizoi një seri leksionesh ndërgjegjësimi dhe workshopesh rreth sipërmarrjes ICT dhe aftësive të studentëve, ambiciozë për sipërmarrjen apo Startup-et.

16 Korrik 2020: Seancë ndërgjegjësuese – Të punuarit si I pavarur dhe e ardhmja e punës

17 Korrik 2020: Seancë ndërgjegjësuese – Si të bëhesh sipërmarrës?

18 Korrik 2020: ICT Workshop Aftësie – Marketingu, Zhvillimi I kontentit dhe Menaxhimi I Mediave Sociale

19 Korrik 2020: ICT Workshop Aftësie – UX/ Dizenjimi I Web-it & Zhvillimi

Kjo është iniciativa e parë për të transformuar Korçën në një qendër Startup-esh ICT dhe do të ndiqet nga një serë programesh dhe iniciativash të tjera në vazhdimësi, për të mbështetur studentët, sipërmarrësit ambiciozë dhe Startup-et në fushën ICT.

1st team of students _ Connect IT
February, 2021

1st team of students _ Connect IT

We’re very proud to finally present you our latest support intervention Connect IT, a program that aims to connect Albanian students to industry players, that want to digitize business processes. Stiljano Ruci, Xhuliano Ageja, Flavio Doko, Dionis Cura, Brisilda Runa and Andrea Ranxha from Universiteti Polis, are the first team of students that have been […]

View more
Hackathons #3
May, 2020

Hackathons #3

Summary of Hackathon#3 EU for Innovation Online Hackathon#3: How to help Albanian businesses with new affordable digital solutions? Tirana, May 26, 2020 University teams, start-ups and innovators virtually come together to create solutions for the real-life needs of Albanian SMEs.  Small and Medium Enterprises. On May 25th, the 3rdHackathon in a series organized by EU […]

View more
Loading
footer logo