news

Meet the student teams of the 1st Tirana Inc. cohort

Get to know the 10 teams, that pitched their business ideas during the Demo Day, in front of representatives of the founding universities, ecosystem actors, private sector, Ambassadors, Ministers of State and the Mayor of Tirana, to become winners of one of the three money prizes!

“City Med” helps users find information for every private or public hospital/ clinic in the city of Tirana, such as location, health services provided, contact forms, and prices of services.

“ClickHome” is a web-based or mobile app platform that helps students to rent a house online, book a dormitory room, and communicate with each other to find a roommate.

“Diabetic Digital Albanian App”, is an app designed to help all Albanians with diabetes, through personalized daily measurements, informative sections on treatments, cooking recipes etc.

“Artsopolis Academy & Dada” is an app tracker that tracks the artistic learning process, theoretic and practice of Artsopolis Academy students in fine and scenic arts.

“Rentnow” is a system developed for automating the work processes of car rental companies, by offering online reservations, safe payments, real-time updates on available cars, direct contact between clients and companies, and online promotion.

“ThreeSixty” is an e-shopping platform, offering a 360-degree virtual tour, in order to boost the online commerce of businesses, by offering a unique experience through the virtual tour, an e-inventory, promotion, and development.

“Bite in Bytes”, is an app that will help customers place their orders through their phones by scanning a QR code and getting connected to the menu, in order to offer ease and cost-efficiency for both businesses and costumers.

“Me Fol” is a mental health app, aiming to help users track important daily habits, thoughts and emotions, allowing to discover patterns and behaviors. The app will help overcome the mental health stigma and provide easy access to tools and information for improving the mental health of everyone.

“Tiny Houses” is an architectural and social movement that encourages living a simpler life in a smaller space.

“I-Move” taxi is an application that brings all individual taxi drivers in one simple application to provide costumers booking and paying through the platform, as well as track in real time the location of their taxi.

Njihuni me 10 ekipet, të cilat prezantuan idetë e tyre gjatë Demo Day, para përfaqësuesve të universiteteve themeluese, aktorëve të ekosistemit, sektorit privat, Ambasadorë, Ministra të Shtetit si dhe Kryebashkiakut të Tiranës, për t’u bërë fitues të njërit prej tre çmimeve fituese!

“City Med” ndihmon përdoruesit për të gjetur informacion mbi çdo spital/ klinikë private ose publike në qytetin e Tiranës, të tilla si vendodhja, shërbimet shëndetësore të siguruara, formularët e kontaktit dhe çmimet e shërbimeve.

“ClickHome” është një një platformë aplikacioni e bazuar në ueb ose celular, e cila ndihmon studentët të marrin me qira një shtëpi në internet, të rezervojnë një dhomë konvikti dhe të komunikojnë me njëri-tjetrin për të gjetur një shok dhome.

“Diabetic Digital Albanian App”, është një aplikacion I dizenjuar për të ndihmuar të gjithë Shqiptarët me diabet, nëpërmjet matjeve të personalizuara ditore, seksione informuese mbi trajtimet, receta gatimi, etj.

“Artsopolis Academy & Dada” është është një aplikacion që gjurmon procesin e të mësuarit artistik, teorinë dhe praktikën e studentëve të Akademisë Artsopolis në artet e bukura dhe skenike.

“Rentnow” është një sistem I zhvilluar për automatizimin e proceseve të punës së kompanive të makinave me qira, duke ofruar rezervime online, pagesa të sigurta, përditësime në kohë reale për makinat e disponueshme, kontakte të drejtpërdrejta ndërmjet klientëve dhe kompanive, si dhe promovim online.

“ThreeSixty” është një platformë e-shopping, që ofron një tur virtual 360 gradë, për të nxitur tregtinë online të bizneseve, duke ofruar një eksperiencë unike përmes turit virtual, një inventari elektronik, promovimit dhe zhvillimit.

“Bite in Bytes” ësjtë mkë aplikacion I cili do të ndihmojë klientët për të porositur nëpërmjet telefonave të tyre, duke skanuar kodin QR, I cili do t’i lidhë me menunë, në mënyrë që të ofrojë lehtësi dhe efikasitet në kosto si për bizneset ashtu edhe për klientët.

“Me Fol” është një aplikacion i shëndetit mendor, që synon të ndihmojë përdoruesit të gjurmojnë zakonet, mendimet dhe emocionet e rëndësishme të përditshme, duke lejuar zbulimin e modeleve dhe sjelljeve. Aplikacioni do të ndihmojë në kapërcimin e stigmës së shëndetit mendor dhe do të sigurojë akses të lehtë në mjete dhe informacione për përmirësimin e shëndetit mendor të të gjithëve.

“Tiny Houses” është një lëvizje arkitekturore dhe sociale, e cila inkurajon të jetuarit një jetë më të thjeshtë, në një hapësirë më të vogël.

“I-Move” taxi është një aplikacion I cili sjell të gjithë taksistët individualë në një aplikacion të thjeshtë për t’u siguruar klientëve që rezervojnë dhe paguajnë përmes platformës, si dhe gjurmojnë në kohë reale vendndodhjen e taksisë së tyre.

1st Cohort of the Matchmaking and Exposure Programme – Pitching Day
September, 2020

1st Cohort of the Matchmaking and Exposure Programme – Pitching Day

On the 17th & 18th of September, 19 start-ups pitched their business concepts to become part of the 1st Cohort of the new “Matchmaking and Exposure” programme. The start-ups, which operate in the fields of tourism, agri-tech and clean-tech, presented their businesses to our jury of experts from EU for Innovation and Social Impact. Due […]

View more
Flexible Start-up Support programme has started!
December, 2019

Flexible Start-up Support programme has started!

Last Saturday, OFICINA and Innovation Nest, with the support of EU for Innovation, officially launched the “Flexible Start-up Support” accelerator programme. More than 15 start-ups were selected through a pitching competition and are now following up with workshops and training with our international and national experts. The first two workshops, held by Filip Stipancic and Igor Madzov, focused on […]

View more
Loading
footer logo