news

Masterclass 2.0 – “HOW TO TEACH ENTREPRENEURSHIP”

As part of its mission to strengthen the innovation ecosystem of Albania & in line with other capacity building interventions for Albanian Universities, the EU for Innovation programme in collaboration with Preneurz.Amsterdam will present a new program for Entrepreneurial Universities. The “HOW TO TEACH ENTREPRENEURSHIP” programme, targeting all Albanian University Lecturers who are enthusiastic about teaching entrepreneurship, will kick off with two masterclasses in January 2021 featuring also excellent speakers from the Dutch entrepreneurial ecosystem.

Dr. Marco van Gelderen is the Associate professor at the School of Business and Economics of the VU University Amsterdam and Business psychologist specialized in entrepreneurship teaching.

Dr. Martijn Driessen is a successful coach for entrepreneurs, specialized in entrepreneurial traits and developer of the scientifically based “Entrepreneur Scan”.

Todd Davey, is Assoc. Profesor for Entrepreneurship at the Institut Mines-Télécom Business School, in Paris Area, France. Since its establishment in 2012, he is Director for Strategy and Performance at UIIN (University Industry Innovation Network).  UIIN is a fast-growing European-based network which aims to contribute to the improvement of the relationships between university and industry.

Dr. Bram Kuijken is the Coordinator of the Minor Entrepreneurship at the University of Amsterdam and Co-director of the Master Entrepreneurship at both the University of Amsterdam and VU University. He’s the founder of both the Master Challenge, connecting education and business and founder of Startup and Running.

To apply for this programme please send your “expression of interest” by filling in the google form, not later than the 5th of January 2021.

More information about the Masterclass: the content, highlights, schedule and learning outcomes, could be found on: http://euforinnovation.al/masterclass/

Si pjesë e misionit për të forcuar ekosistemin inovativ të Shqipërisë dhe në linjë me ndërhyrje të tjera për ndërtimin e kapaciteteve në Universitetet e Shqipërisë, BE për Inovacionin, në bashkëpunim me Preneurz Amsterdam, do të prezantojnë një program të ri për Universitetin Sipërmarrës. Programi “Si të mësojmë Sipërmarrjen” i cili targeton të gjithë lektorët e universiteteve në Shqipëri që janë entuziastë për të mësuar sipërmarrjen, do të fillojë dy masterklasa në Janar 2021 duke shfaqur folës të shkëlqyer nga ekosistemi sipërmarrës holandez.

Dr. Marco van Gelderen është profesor i asociuar në Shkollën e Biznesit dhe Ekonomisë të Universitetit V.U. të Amsterdamit si dhe psikolog biznesi i specializuar në mësimdhënien e sipërmarrjes. Dr. Martijn Driessen është një trajner i suksesshëm për sipërmarrësit, i specializuar në tiparet sipërmarrëse dhe zhvilluesi i “Skanimit të Sipërmarrësve” të bazuar në shkencë.

Dr. Bram Kuijken është Koordinatori i Sipërmarrjes së Vogël në Universitetin e Amsterdamit dhe bashkë-drejtues i Ndërmarrjes Master në Universitetin e Amsterdamit dhe Universitetin VU. Ai është themeluesi i “Master Challenge”, që lidh arsimin dhe biznesin dhe themelues i Startup dhe Running.

Todd Davey, është Assoc. Profesor për Sipërmarrjen pranë Institut Mines-Télécom Business School, në Paris, Francë. Që nga themelimi i tij në 2012, ai është Drejtor për Strategjinë dhe Performancën në UIIN (Rrjeti i Inovacionit për Industrinë dhe Universitetin). UIIN është një rrjet evropian, i cili synon të përmirësojë marrëdhëniet midis universitetit dhe industrisë.

Për të aplikuar në këtë program ju lutem dërgoni “shprehjen tuaj të interesit” duke plotësuar google-form, jo më vonë se data 5 Janar 2021.

Më shumë informacion rreth Masterklasës: përmbajtja, pikat kryesore, plani dhe përfitimi mund të gjendet në: http://euforinnovation.al/masterclass/

EIIU TALKs with LOLOCO
May, 2020

EIIU TALKs with LOLOCO

The Entrepreneurship & Innovation Inspirational Talks in Universities (EIIU TALKs) is a series of talks/ speeches organised by “EU for Innovation”, whereby invited keynote figures from international university affiliated incubators, Technology Transfer Centres/ Offices, Technology Parks, Start-Up Companies, etc, will deliver a talk/ presentation and share their experiences. This session is about an innovative Start-Up […]

View more
Tirana Inc.’s Bootcamp, the beginning of an Incubation programme
September, 2021

Tirana Inc.’s Bootcamp, the beginning of an Incubation programme

Tirana Inc.’s Bootcamp started on September 8th with such good energy coming from the 10 student-teams joining the programme. During the first day, students got to know each other and some of the mentors, as well as shared some expectations and goals of Tirana Inc. The second day of the Bootcamp was intense and very […]

View more
Loading
footer logo