news

“Inspirational Cases of Entrepreneurship Teaching in Albania” – Masterclass series

On January 27th, an online “experience sharing and networking” event, with the participation of professors teaching entrepreneurship related courses in various Albanian universities and students of Tirana Inc. Students Association, took place online.

The academicians were invited to present actual cases of how they incorporate entrepreneurial learning in their courses: by bringing company use-cases into teaching process, building capacities needed to not only transform an idea into a business adding value to the society & economy, etc., while the students presented their perspectives on “learning about entrepreneurship” and their valuable recommendations to the teaching staff.

Thank you to Klodiana Gorica & Ermelinda Kordha, FEUT (Faculty of Economics)/ Tirana University; Elona Cera & Elton Domnori from Tirana Metropolitan University; Alba Kruja Demneri & Eglantina Hysa from Epoka University; and Juli Limani & Gloria Balliu representing Tirana Inc. Students’ Association, for sharing their insights.

The “Inspirational Cases of Entrepreneurship Teaching in Albania” was the last session in the series of Masterclasses targeting Albanian university teaching staff, involved and enthusiastic about entrepreneurship education. The series was implemented by EU for Innovation in collaboration with Preneurz.Amsterdam, as part of the mission to strengthen the innovation ecosystem of Albania.

Më 27 janar, u zhvillua takimi virtual me qëllim “ndarjen e përvojës dhe rrjetëzimin”, me pjesëmarrjen e referantëve të ftuar: pedagogë të lëndëve të lidhura me sipërmarrjen, në universitete të ndryshme shqiptare, si dhe disa studentë të shoqatës studentore Tirana Inc.

Ndërsa akademikët paraqitën raste faktike se si ata përfshijnë raste praktite dhe mësimin sipërmarrës në kurset e tyre si psh.: duke i sjellë rastet e nevojave të kompanive në procesin mësimor, apo duke ndërtuar kapacitetet e nevojshme për të transformuar jo vetëm një ide në biznes, si vlerë të shtuar për shoqërinë dhe ekonominë; studentët në anën tjetër, paraqitën perspektivën e tyre të “të mësuarit rreth sipërmarrjes”, duke sjellë gjithashtu disa rekomandime të vlefshme për mësimdhënësit.

Një falenderim i vecantë për Klodiana Gorica dhe Ermelinda Kordha, Fakulteti Ekonomik/ Universiteti i Tiranës; Elona Cera dhe Elton Domnori nga Universiteti Metoropolitan Tirana; Alba Kruja Demneri dhe Eglantina Hysa nga Universiteti Epoka; si dhe Juli Limani dhe Gloria Balliu, përfaqësuese të shoqatës studentore Tirana Inc., që ndanë mendimet e eksperiencat e tyre në këtë sesion mjaft frymëzues.

“Raste frymëzuese të mësimdhënies së sipërmarrjes në Shqipëri” ishte sesioni i fundit në serinë e Masterklas-ave, që patën në fokus pedagogë të universiteteve shqiptare, të angazhuar dhe entuziastë në lidhje me mësimdhënien rreth sipërmarrjes. Seria e Masterklasave u organizua nga EU for Innovation, në bashkëpunim me Preneurz.Amsterdam, si pjesë e misionit të projektit për forcimin e ekosistemit të novacionit në Shqipëri.

Innovation Management Academy Albania, 5th edition
May, 2022

Innovation Management Academy Albania, 5th edition

Between the 9th and 12th of May, the 5th edition of Innovation Management Academy Albania, was held at the premises of Protik Innovation Center, with the support of EU for Innovation. This time the participants were corporate members of NOA sha, a company which finances the establishment and expansion of the activity of Albanian businesses […]

View more
EUROPE IS HERE: Legit
December, 2021

EUROPE IS HERE: Legit

Legit is a digital platform, that aims to provide high-quality, fast and easily accessible legal services, with a focus on Albanian entrepreneurs. The platform enables the creation of legal documents in just few minutes, as well as the opportunity to contract legal professionals. Kristiana Filip, business lawyer and the platform’s founder, has gotten capacity development […]

View more
Loading
footer logo