news

“Innovation Strategy Sprint” with Tirana’s Municipality representatives

A core team at Tirana’s Municipality has worked on the “Innovation Strategy Sprint” this week, with the support of Board of Innovation and enabled by EU for Innovation.

The team envisions to become innovation enabler, transform the institution into an innovation engine that does not only drafts policies, but supports and monitors implementation, works with and for the citizens, companies, and institutions, becoming forerunner in innovation.

Innovation has been set as a mid-term priority at the Municipality, and the mission stated at the innovation sprint fully resonates: “MoT uncovers and enables innovation opportunities to support the creation of impact with and for citizens, companies, and institution”. MoT aims to serve as a change agent for the development of innovative solutions that will serve the citizens of Tirana along with coordinating actors and initiatives in a comprehensive innovative ecosystem. Various ideas were generated during the sprint, while a few were further elaborated as key activities; their blueprints were created, and a roadmap for the implementation of the strategy was also presented.

The Policy makers are key players of the Innovation & Entrepreneurship ecosystem. The main purpose of this intervention, powered by EU for Innovation is to support government institutions, such as the Municipality of Tirana in strengthening their innovation capacities and innovation management.

Një ekip nga Bashkia e Tiranës është bërë pjesë e “Sprintit për Strategjinë e Inovacionit” këtë javë, nën drejtimin e Board of Innovation dhe të mundësuar nga projekti EU for Innovation.

Ekipi parashikon të bëhet facilitator i inovacionit, ta shndërrojë institucionin në një motor inovacioni që jo vetëm harton politika, por mbështet dhe monitoron zbatimin, punon me dhe për qytetarët, kompanitë dhe institucionet, duke u bërë pararendës i inovacionit në vend.

Inovacioni, si një prioritet afatmesëm i Bashkisë së Tiranës, është në linjë me misionin e deklaruar përgjatë sprintit të inovacionit: “Bashkia zbulon dhe krijon mundësi për inovacion, për të mbështetur dhe krijuar impact për qytetarët, kompanitë dhe institucionet”. Bashkia synon të shërbejë si një agjent ndryshimi për zhvillimin e zgjidhjeve inovative, që do t’i shërbejnë qytetarëve të Tiranës së bashku me aktorët dhe nismat koordinuese, në një ekosistem inovativ gjithëpërfshirës. Ide të ndryshme u prezantuan gjatë sprintit, ndërsa disa u shtjelluan më tej si aktivitete kyçe; u krijuan planet e tyre, si dhe u prezantua një udhërrëfyes për zbatimin e strategjisë.

Politikëbërësit janë lojtarët kryesorë të Ekosistemit të Inovacionit dhe Sipërmarrjes. Qëllimi kryesor i këtij programi, të mundësuar nga EU for Innovation, është të mbështesë institucionet qeveritare, si Bashkia e Tiranës, në forcimin e kapaciteteve të tyre dhe menaxhimin e inovacionit.

2nd Graduation Ceremony for the students participating in Connect IT
October, 2021

2nd Graduation Ceremony for the students participating in Connect IT

On Monday, EU for Innovation held the 2nd Graduation Ceremony for the students participating in Connect IT, the only programme that connects and enables Albanian university students to provide digital and tech solutions for businesses! Four teams, from the Canadian Institute of Technology and Faculty of Economics, University of Tirana, presented their challenges and results […]

View more
Connect IT student-team develop solution for Gral Medical
April, 2021

Connect IT student-team develop solution for Gral Medical

We’re very proud to present one of the first solutions developed by a team of students, as part of the Connect IT intervention of EU for Innovation. Erda Ymeri, Arseda Uruci and Zhaklin Braka, three students of Business Informatics at Tirana University, have built an e-commerce site for GRAL Medical, the leading Albanian company in […]

View more
Loading
footer logo