news

Innovation Factory – the makerspace to co-innovate

On May 24th, the Innovation Factory  (IF) at POLIS University was introduced to the local/ international  ecosystem actors, including representatives of the private sector, aware of the importance of cooperation with the academia such as, Gener 2 and Lufthansa;  policy makers such as the Minister of State for the Protection of Entrepreneurship, the Deputy Minister of Education and National Agency for Scientific Research and Innovation; partner universities of Polis in various Erasmus and Horizon projects; donors, as well as students and interested parties.

Innovation Factory is a cross-cutting and interdisciplinary unit within POLIS University, that seeks to support researchers, students, young creatives, entrepreneurs, and businesses to innovate. Besides technical expertise and know-how, through the recently established Makerspace, IF provides the possibility for prototyping and digital fabrication to start-ups and businesses with a special focus on design, engineering, smart innovations, and ICT.

The highlight of this event was the visit to the premises of IF and the introduction of the myriad of tools (such as the latest technology 3D printer, cutting lasers of various types, robotic arm, etc.) the FabLab is equipped with.  The aim of this networking event was to intensify the dialogue and cooperation among academia and industry in Albania and the Western Balkans, as well as highlight the importance of international aid, which when coordinated such in the case of EU for Innovation (IF was beneficiary of both financial support provided by the Swedish Embassy via “Challenge Fund”, as well as tailored technical assistance provided by GIZ) has a higher impact for the entrepreneurial ecosystem as a whole.

Më 24 maj, Innovation Factory (IF) në Universitetin POLIS iu prezantua aktorëve vendas/ndërkombëtarë të ekosistemit, duke përfshirë  këtu: përfaqësues të sektorit privat të ndërgjegjshëm për rëndësinë e bashkëpunimit me akademinë, si Gener 2 dhe Lufthansa; politikëbërës si Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, Zëvendësministri i Arsimit dhe Sportit dhe Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit; partnerë të universitetit Polisit në projekte të ndryshme Erasmus+ dhe Horizon 2020; donatorë, si dhe studentë e të interesuar të tjerë.

Innovation Factory është një njësi ndër-disiplinore brenda Universitetit POLIS, që kërkon të mbështesë studiuesit/kërkuesit shkencorë, studentët, krijuesit e rinj, sipërmarrësit dhe bizneset për të qenë inovativë. Përveç ekspertizës teknike dhe njohurive në fusha specifike, përmes hapësirës Makerspace të krijuar së fundmi, IF ofron mundësinë për prototipizim dhe fabrikim dixhital për startup-et dhe bizneset me fokus të veçantë në dizajn, inxhinieri, inovacione të zgjuara dhe TIK.

Një nga elementët kryesor të këtij eventi ishte vizita në ambientet e IF dhe prezantimi i një morie mjetesh (si printeri 3D i teknologjisë më të fundit, prerës lazer të llojeve të ndryshme, krah robotik etj.) me të cilat është pajisur FabLab. Qëllimi i këtij aktiviteti të rrjetëzimit ishte të intensifikojë dialogun dhe bashkëpunimin mes akademisë dhe industrisë në Shqipëri dhe Ballkanin Perëndimor, si dhe të nënvizojë rëndësinë e ndihmës ndërkombëtare, e cila kur koordinohet si në rastin e EU for Innovation* ka një ndikim më të madh për vetë përfituesin dhe ekosistemin e sipërmarrjes në tërësi. *IF ishte përfitues i grantit “Challenge Fund” implementuar nga Ambasada Suedeze në Shqipëri si dhe asistencës teknike ofruar sipas nevojave speficike për ngritjen e IF, mundësuar nga GIZ.

Ozzo – one of the winning start-ups of Challenge Fund 4th Call
September, 2021

Ozzo – one of the winning start-ups of Challenge Fund 4th Call

Today we introduce you to OZZO.al, an innovative ordering platform, the digital future in the HoReCa industry. For OZZO digitalizing the industry starts by revolutionizing the menu, introducing a digital menu, providing users on demand service by scanning the Qr-Code. Businesses love OZZO, as it enables them to configure menus in real time with versatile […]

View more
iKorça Hackathon – Register Now
November, 2020

iKorça Hackathon – Register Now

Are you up for a new challenge? iKorça Hackathon is looking for innovative teams, which could improve the digitalization in Albania, especially in the city of Korça! Join us in this virtual event, on 11-13 December, to show us your talent! We have prepared 6 challenges that seek innovative solutions from your side! Get your […]

View more
Loading
footer logo