news

Immortelle – The power of medicinal plants

Through these pictures, we are transported for a few minutes at the fields where Immortelle happens, another winning start-up of Challenge Fund 4th Call.

Immortelle focuses in creating a movement that supports the cultivation of premium quality medicinal & aromatic plants in the villages located near Tirana city.

The next stage of this enterprise is to open the first Albanian academy of medicinal and aromatic plants to develop the skills and knowledge on this sector.

Practical skills will be gained through a greenhouse, in a sustainable environment and a transparent process from the farmers to the exporting companies.

Përmes këtyre fotografive, zhvendosemi pak minuta në punën në terren të startup-it Immortelle, një tjetër ide fituese e thirrjes së katërt të Challenge Fund.

Immortelle Tirana përqëndrohet në krijimin e një lëvizjeje që mbështet kultivimin e bimëve medicinale dhe aromatike të cilësisë së lartë në fshatrat përreth Tiranës.

Faza më tej e kësaj ndërmarrjeje është të hapë akademinë e parë shqiptare të bimëve medicinale dhe aromatike për të zhvilluar aftësi dhe njohuri të rëndësishme në këtë sektor.

Aftësitë praktike do të përfitohen përmes shtëpisë së gjelbër, në një mjedis të qëndrueshëm dhe transparent në procesin nga fermerët në kompanitë e eksportit.

EUROPE IS HERE: Legit
December, 2021

EUROPE IS HERE: Legit

Legit is a digital platform, that aims to provide high-quality, fast and easily accessible legal services, with a focus on Albanian entrepreneurs. The platform enables the creation of legal documents in just few minutes, as well as the opportunity to contract legal professionals. Kristiana Filip, business lawyer and the platform’s founder, has gotten capacity development […]

View more
Spanning Boundaries Agents Testimonials: Erjon Curraj
April, 2022

Spanning Boundaries Agents Testimonials: Erjon Curraj

A series of “Spanning Boundaries” Agents’ testimonials of Albanian professionals who, with the support of EU for Innovation, attended the 2nd cohort of SB Training Programme.   Erjon Curraj’s Profile Erjon Curraj is an expert in digital transformation and innovation, and avails of a blended professional experience in academia, public and private sector. He has […]

View more
Loading
footer logo