News

Hackathon Workshops with business and industry representatives

CrazyTown team from Finland were in Tirana early October to conduct two preparatory workshops: one with representatives of industries/ businesses and the other with Universities, aiming at introducing to them the concept of hackathons as a powerful tool to mobilise resources and create value together; and then discussing and defining some possible challenges worth solving as themes for the hackathons. Among the preliminary hackathon themes identified during the workshops, there are: “Tirana Smart City”, “Sustainable tourism and experience economy” and “Digitisation of Albanian industry and business”. Should you be interested in the presentation material shared during the workshops, please check the links below:

EU for Innovation Workshop on hackathons for business

EU for Innovation Workshop on hackathons for universities

As part of its mission to strengthen the innovation ecosystem of Albania, the EU for Innovation project, in cooperation with Crazytown, will organise a series of hackathons and one boot-camp to bring together Albanian universities and startups, in solving real-life challenges from industry and society.

The first hackathon is planned to take place in December 2019. Stay connected to get more insight on these inspiring events in the upcoming weeks.

Ekipi i CrazyTown nga Finlanda ishte në Tiranë në fillim të tetorit për të zhvilluar dy punëtori përgatitore: njëra me përfaqësues të industrisë/ bizneseve dhe bashkive, dhe tjetra me përfaqësues të Universiteteve, me qëllimin për të prezantuar dhe hulumtuar mbi konceptin e hackathon – si një mjet të fuqishëm për të mobilizuar burimet [njerëzore dhe materiale] për krijimin e ideve që vlejnë; por edhe diskutimin dhe përcaktimin e disa sfidave të mundshme që meritojnë vëmendje për t’u përzgjedhur si tema për “hackathons”. Ndër temat e mundshme të “hackathon”-it, të identifikuara gjatë dy punëtorive janë: “Tirana Smart City/ Qyteti Inteligjent”, “Turizmi i qëndrueshëm dhe ekonomia e përvojës” dhe “Digitalizimi i industrisë dhe biznesit shqiptar”. Nëse jeni të interesuar në materialin e prezantimit të përbashkët gjatë punëtorive, ju lutemi kontrolloni lidhjet më poshtë:

EU for Innovation Workshop on hackathons for business

EU for Innovation Workshop on hackathons for universities

Si pjesë e misionit të saj për të forcuar ekosistemin e inovacionit të Shqipërisë, projekti BE për Inovacionin në bashkëpunim me Crazytown, do të organizojë një seri hackathon-ësh dhe një bootcamp për të bashkuar universitetet shqiptare dhe fillimet në zgjidhjen e sfidave /problematikave konkrete që vijnë nga industria dhe shoqëria. Hackathon i parë është planifikuar të organizohet në Dhjetor 2019. Qëndroni të lidhur për të marrë më shumë njohuri mbi këtë ngjarje frymëzuese në javët e ardhshme.

Second week of FSS Accelerator – Shkodra
October, 2020

Second week of FSS Accelerator – Shkodra

We’re officially on the second week of the Flexible Start-up Support Accelerator in Shkodra! 15 teams have been getting ahead with trainings and workshops in Strategic Management for their start-up, with our expert Anila Golemi and Innovation Trends and Creative Entrepreneurial Mindset with trainer Mentor Dida. Along with OFICINA we’re happy to bring the experience […]

View more
TechChill Milano x EU for Innovation
August, 2022

TechChill Milano x EU for Innovation

Hey Albanian innovation community, great news for you! We’ve partnered up with TechChill Milano and we’re offering you a 20% discount, if you buy now your tickets for September! Use the discount code: EUforInnoxTechchill and secure a 20% discount for all tickets (attendee, investor, executives, except the student one!). You can get your pass to […]

View more
Loading
footer logo