news

The final Graduation Ceremony for the 3rd batch of Connect IT student-teams

On 11 March, EU for Innovation hosted the final Graduation Ceremony for the 3rd batch of student-teams, part of Connect IT programme, at the premises of Polis University.

11 teams, made of ca. 40 students, presented their digital solutions ranging from website building and optimization, to creating digital applications, web-shops, order-systems and much more, for various local businesses, such as travel agencies, restaurants, coffee shops, security and real-estate companies, health and beauty clinics etc.

And here are the facts: In total over 130 students, coming from the Faculty of Economy, University of Tirana, Polis University, Epoka University and Canadian Institute of Technology, have delivered 29 digital and/or tech solutions for over 20 Albanian companies, through Connect IT programme, totally for free!

Connect IT’s aim was to connect Albanian university students and industry to digitize their business processes, while collaborating with universities to include more practical assignments within educational programmes, to enhance their student’s experience and prepare them to the best of their abilities to life after university and the current market needs.

Congratulations to all participants on doing so great and making Connect IT happen!

Më 11 Mars, EU for Innovation organizoi ceremoninë përfundimtare të diplomimit për grupin e tretë të ekipeve studentore, pjesë e programit Connect IT, në ambientet e Universitetit Polis.

11 ekipe, të përbëra nga rreth. 40 studentë, prezantuan zgjidhjet e tyre dixhitale duke filluar nga ndërtimi dhe optimizimi i faqeve të internetit, tek krijimi i aplikacioneve dixhitale, dyqaneve online, sistemeve të porosive dhe më tepër, për biznese të ndryshme lokale, si agjenci udhëtimesh, restorante, kompani sigurimesh dhe të pasurive të paluajtshme, klinikat të shëndetit dhe bukurisë etj.

Dhe këtu ju prezantojmë faktet: Në total mbi 130 studentë, nga Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, Universiteti Polis, Universiteti Epoka dhe Instituti Kanadez i Teknologjisë, kanë ofruar 29 zgjidhje dixhitale dhe/ose teknologjike për mbi 20 kompani shqiptare, krejtësisht falas, përmes programit Connect IT!

Synimi i Connect IT ishte të ndërlidhë studentët e universiteteve dhe sektorin privat, për të dixhitalizuar proceset e tyre të biznesit, në bashkëpunim të ngushtë me universitetet, për të përfshirë më shumë detyra praktike brenda programeve të tyre arsimore, për të përmirësuar përvojën e studentëve dhe për t’i përgatitur ata në mënyrën më të mirë për jetën pas universitetit dhe kërkesat aktuale të tregut.

Urime të gjithë pjesëmarrësve që ia dolën më së miri dhe bënë të mundur realizimin e Connect IT!

GIZ Albania support for Tirana Digital Nomad Festival through “Global Programme Migration & Diaspora”
September, 2022

GIZ Albania support for Tirana Digital Nomad Festival through “Global Programme Migration & Diaspora”

GIZ Albania is supporting the 1st Tirana Digital Nomad Festival, through the engagement of its programmes ProSeed 2.0, EU for Innovation and “Global Programme Migration & Diaspora”. During three days the city of Tirana will host a series of talks, workshops and activities, that will gather international and local professionals, entrepreneurs, and innovators in the […]

View more
Fireside-Chat with DAW
February, 2021

Fireside-Chat with DAW

On February 5th we hosted a virtual “Fireside-Chat with DAW – German Albanian Business Association” in Germany and the start-ups enrolled in our “Matchmaking and Exposure” Programme. During the session the start-ups had the opportunity to get an introduction on the following topics: • Market relations between Germany and Albania • Perspectives for Albanian companies […]

View more
Loading
footer logo