News

Gap Analysis meetings in Vlora

Yesterday’s meetings and interviews regarding the updating of the “Gap analysis: Entrepreneurial Ecosystem in Albania” were held in Vlora.

Part of our team met with the rector and professors of Universiteti Ismail Qemali Vlorë and representatives of Auleda, Local Economic Development Agency, Vlore, a local NGO supporting innovation and sustainable development.

A productive day, where we got to hear first-hand insights about the experiences and struggles of the local entrepreneurial ecosystem.

Stay tuned for more updates and information on ecosystem players in other Albanian cities.

Takimet dhe intervistat e djeshme lidhur me përditësimin e “Analizës së Hendekut mbi Ekosistemin e Sipërmarrjes në Shqipëri” u mbajtën në Vlorë.

Një pjesë e ekipit tonë u takua me rektorin dhe profesorët e Universitetit “Ismail Qemali” në Vlorë dhe përfaqësuese të “Auleda”, një OJF vendore që mbështet inovacionin dhe zhvillimin e qëndrueshëm.

Një ditë e frytshme, ku morëm njohuri të drejtpërdrejta në lidhje me përvojat dhe vështirësitë që hasen në ekosistemin lokal të sipërmarrjes në qytetin e Vlorës.

Vazhdoni të na ndiqni për më shumë të reja dhe informacione mbi aktorët e ekosistemit në qytetet e tjera të Shqipërisë.

German Ambassador Peter Zingraf visits Flexible Start-up Support Accelerator in Shkoder
October, 2020

German Ambassador Peter Zingraf visits Flexible Start-up Support Accelerator in Shkoder

‘Flexible Start-up Support’ Acceleration programme in Shkodra, supported by EU for Innovation and implemented by OFICINA, welcomed last week the visit of German Ambassador Peter Zingraf. The Ambassador and his staff had the opportunity to follow and comment on the Pitch-presentations of the start-ups and innovative businesses of the programme participants, coming from the Shkodra […]

View more
Dupron.al – the innovative idea bringing all property owners/ real estate agencies to one table
September, 2021

Dupron.al – the innovative idea bringing all property owners/ real estate agencies to one table

Have you heard of BIZ Growth Design? It is a programme designed for ambitious Albanian start-ups, needing to improve their business solution; to design a disruptive business model or wanting to expand their business, aiming the international market. Today we want to present you another start-up participating this programme: Dupron.al Dupron is the innovative idea […]

View more
Loading
footer logo