news

EU4Innovation Workshop with ISOs & Universities

Today, on April 12th, the EU4Innovation project brought together Innovation Support Organizations (ISOs) & Universities in a Workshop with the theme: “The Way Forward”.

We started the day with a brief recap from the first phase of the EU for Innovation project and with lessons learnt from our experience within the innovation ecosystem.

Afterwards the representatives of ISOs and Universities mapped out their current services and programmes. They had a clear view of the strengths and weaknesses of the Albanian ecosystem after this exercise.

During the workshop it was pointed out that there is a need within the ecosystem for the stakeholders to collaborate in order to achieve to international partners. Joining efforts at extending or developing new and improved programmes, is our way forward!

Thank you for your time and active participation during the workshop! We are looking forward to work together on further developing Albania’s innovation ecosystem.

Sot, më 12 Prill, projekti EU4Innovation mblodhi së bashku Organizatat Mbështetëse të Inovacionit (ISO) dhe Universitetet në një seminar me temën: “Rruga përpara”.

E nisëm ditën me një përmbledhje të shkurtër nga faza e parë e projektit të EU for Innovation dhe me mësimet e nxjerra nga përvoja jonë brenda ekosistemit të inovacionit.

Më pas përfaqësuesit e ISO-ve dhe Universiteteve hartuan shërbimet dhe programet e tyre aktuale. Ata kishin një pamje të qartë të pikave të forta dhe të dobëta të ekosistemit shqiptar pas këtij ushtrimi.

Gjatë seminarit u theksua se ekziston nevoja brenda ekosistemit që palët e interesuara të bashkëpunojnë për të arritur tek partnerët ndërkombëtarë. Bashkimi i përpjekjeve për zgjerimin ose zhvillimin e programeve të reja dhe të përmirësuara, është rruga jonë përpara!

Faleminderit për kohën tuaj dhe pjesëmarrjen aktive gjatë seminarit! Ne mezi presim të punojmë së bashku për zhvillimin e mëtejshëm të ekosistemit të inovacionit në Shqipëri.

“A Brand New World” 8 Workshop Series
April, 2020

“A Brand New World” 8 Workshop Series

Running a Start-up is never easy, but as Covid19 has entered our daily lives we are facing uncertain times that can make managing a Start-up, relationship and teams especially tough. Therefore we are sharing our webinars series with  the Start-up community in Albania and anyone in the world who is interested in learning how to […]

View more
EU for Innovation supporting Uplift acceleration programme
November, 2019

EU for Innovation supporting Uplift acceleration programme

Last Saturday we were part of the launching of Uplift Albania’s selection bootcamp. Founded with the mission to support the start-up ecosystem in Albania, Kosovo and region, they announced during this first meeting between start-ups, mentors, investors, tech experts, local and regional businesses, 10 winners who will be part of the Uplift acceleration program. EU […]

View more
Loading
footer logo