news

EU4Innovation Reloaded – Launch event of the second phase of the project

The European Union, Germany, and Sweden are joining forces as Team Europe, with the Government of Albania, to develop and boost the Albanian Innovation Agenda. Representatives from the Albanian Government, donors, and the most important actors of the innovation ecosystem gathered to launch the second phase of the multi-donor action “EU4Innovation”.

The event started with an expo that showcased some of the great business ideas the EU4Innovation project has supported during its first phase. Akademi.al, Bees & Trees Bio-Cosmetics, ConsciESG, Lekotech, PikArk, Thurje Handmade, AlbaniaTech, Innovation Factory Polis University, KODO, Innovation Center Metropolitan University of Tirana, Uplift Albania and Growpreneur were present at the premises of the National Theatre of Opera and Ballet for the EU4Innovation Reloaded launch event. We enjoyed listening to their success stories, challenges and achievements!

This was followed by a panel discussion with honoured guests: Ms. Delina Ibrahimaj, the Minister of Finance and Economy; Ms. Christiane Hohmann, the Ambassador of the European Union to Albania; Mr. Peter Zingraf, the Ambassador of the Federal Republic of Germany to Albania and Ms. Elsa Håstad, the Ambassador of the Kingdom of Sweden to Albania, under the theme: “Perspective towards the future”.

The upcoming steps of the EU4I during the second phase of the project were presented from Mr. Sebastian Berwanger – GIZ Project Manager and Ms. Valbona Dervishi – Programme Officer, Embassy of Sweden. It was mentioned that the experience and lessons learnt from the first phase, will serve to improve further the support that will come to the innovation ecosystem from the Action.

Afterward, a second panel brought together important government, academia and start-up representatives in an interesting discussion under the theme: “Together we innovate – Innovation potential in Albania”. Thank you to: Mr. Endrit Yzeiraj, Deputy Minister of Finance and Economy; Ms. Albana Tole, Deputy Minister of Education and Sports; Ms. Mirela Muca, Head of National Agency for Scientific Research & Innovation; Dr. Elona Karafili, Deputy Rector Polis University; Ms. Esmerina Hidri, Kodo Academy & Beez Games; Ms. Briseida Gjoza, ConsiESG, for sharing your views and experiences within the innovation ecosystem.

The “EU4Innovation Reloaded” event ended with a reception and networking. The invitees got a chance to get to know each other better, create new connections and discuss about the upcoming opportunities for the innovation ecosystem in Albania.

Bashkimi Evropian, Gjermania dhe Suedia po bashkojnë forcat si Team Europe, me Qeverinë e Shqipërisë, për të zhvilluar dhe nxitur Axhendën Shqiptare të Inovacionit. Përfaqësues nga qeveria shqiptare, donatorë dhe aktorët më të rëndësishëm të ekosistemit të inovacionit u mblodhën për të nisur fazën e dytë të aksionit shumë donatorësh “EU4Innovation”.

Eventi filloi me një ekspozitë që shfaqi disa nga idetë e shkëlqyera të biznesit që projekti EU4Innovation ka mbështetur gjatë fazës së tij të parë. Akademi.al, Bees & Trees Bio-Cosmetics, ConsciESG, Lekotech, PikArk, Thurje Handmade, AlbaniaTech, Innovation Factory Polis University, KODO, Innovation Center University Metropolitan of Tirana, Uplift Albania dhe Growpreneur ishin të pranishëm në ambientet e Teatrit Kombëtar të Opera dhe Baleti për eventin e hapjes, EU4Innovation Reloaded. Ne u kënaqëm duke dëgjuar historitë e tyre të suksesit, sfidat dhe arritjet!

Më pas u zhvillua një panel diskutimi me të ftuar të nderuar: znj. Delina Ibrahimaj, Ministre e Financave dhe Ekonomisë; Christiane Hohmann, Ambasadorja e Bashkimit Evropian në Shqipëri; Z. Peter Zingraf, Ambasadori i Republikës Federale të Gjermanisë në Shqipëri dhe znj. Elsa Håstad, Ambasadorja e Mbretërisë së Suedisë në Shqipëri, me temën: “Perspektiva drejt së ardhmes”.

Hapat e ardhshëm të EU4I gjatë fazës së dytë të projektit u prezantuan nga Z. Sebastian Berwanger – Menaxher i Projektit GIZ dhe Znj. Valbona Dervishi – Zyrtare Programi, Ambasada e Suedisë. U përmend se përvoja dhe mësimet e nxjerra nga faza e parë, do të shërbejnë për të përmirësuar më tej mbështetjen që do t’i vijë ekosistemit të inovacionit nga Aksioni.

Më pas, një panel i dytë mblodhi së bashku përfaqësues të rëndësishëm të qeverisë, akademisë dhe start-up-eve në një diskutim interesant me temën: “Së bashku inovojmë – Potenciali inovativ në Shqipëri”. Faleminderit: Z. Endrit Yzeiraj, Zëvendës Ministër i Financave dhe Ekonomisë; Albana Tole, Zv. Ministre e Arsimit dhe Sportit; Znj. Mirela Muca, Drejtuese e Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit; Dr. Elona Karafili, Zëvendës Rektore e Universitetit Polis; Znj. Esmerina Hidri, Kodo Academy & Beez Games; Znj. Briseida Gjoza, ConsiESG, për ndarjen e pikëpamjeve dhe përvojave tuaja brenda ekosistemit të inovacionit.

Eventi “EU4Innovation Reloaded” përfundoi me një pritje dhe networking. Të ftuarit patën një shans të njihen më mirë me njëri-tjetrin, të krijojnë lidhje të reja dhe të diskutojnë për mundësitë e ardhshme për ekosistemin e inovacionit në Shqipëri.

Uplift Western Balkans Demo Day
January, 2022

Uplift Western Balkans Demo Day

We’re very happy to have supported for the 3rd time in a row the Uplift Western Balkans accelerator programme, which was finalized this week with a Demo-Day of the 10 participating and very promising start-ups coming from all over the WB. Among the big winners were “Go Conf”, an online platform for ICT Conference, who […]

View more
Albanian start-ups at Untold Stories in Budapest
November, 2019

Albanian start-ups at Untold Stories in Budapest

Last week, as part of EU for Innovation’s constant effort to promote Albanian entrepreneurs, members of the start-ups SquadIn and The Dancing Bits got the opportunity to attend Untold Stories Budapest, a one day start-up conference in Hungary, where they had the opportunity to connect to other founders, discuss potential collaborations and pitch their ideas […]

View more
Loading
footer logo