news

EU Deputy Director General DG R&I’s visit to Polis Innovation Factory

EU for Innovation jointly with Polis University had the pleasure to host Deputy Director General DG R&I and Open Innovation, and Chef Negotiator for Horizon Europe, Ms. Signe Ratso, at the premises of Polis & Innovation Factory. This was a side-event organized in the context of the Ministerial Meeting of the Western Balkans Platforms on Culture, on Research and Innovation, on Education and Training, which took place on June 27th-28th, in Tirana.

The purpose of this visit was to meet and exchange with representatives and key players from the Albanian research and innovation ecosystem, as well as active participants of H2020. After the keynote speech of Deputy Director General DG R&I Ms. Signe Ratso, quite some interesting questions were posed by the attendees, focusing mainly on the perspective of how small countries like Albania could look at examples such as Estonia, take actions and stand out in regard to improving capacities and the ecosystem for research and innovation.

Finally, the guests paid a visit to the Innovation Factory, which showcases a successful example of a multi-donor action where synergies between implementers: GIZ (technical assistance) & Sida (financial support) are matched with the commitment & financial input of the beneficiary – the University in this case. These are fully utilized to bring into life a modern Fabrication Laboratory or Makerspace. The Innovation Factory serves not only university students and graduates, but also the entrepreneurial community in Albania, be it start-ups or aspiring entrepreneurs, who have the possibility to test and materialize their ideas, by the means of digital fabrication, prototyping and 3D printing.

EU for Innovation së bashku me Universitetin Polis patën kënaqësinë të presin Zëvendësdrejtoren e përgjithshme DG R&I, si dhe Shef Negociatoren për Horizon Europe, Znj. Signe Ratso, në mjediset e Polis dhe Innovation Factory. Ky ishte një aktivitet i organizuar në kuadrin e Takimit Ndërministror të Platformave të Ballkanit Perëndimor mbi Kulturën, Kërkimin dhe Novacionin, mbi Arsimin dhe Trajnimet, i cili u zhvillua në datat 27-28 qershor, në Tiranë.

Qëllimi i kësaj vizite ishte takimi dhe shkëmbimi me përfaqësues dhe aktorë kryesorë nga ekosistemi shqiptar i kërkimit dhe inovacionit; si dhe pjesëmarrës të H2020. Pas fjalimit të zonjës Signe Ratso, nga të pranishmit u parashtruan disa pyetje mjaft interesante, përqëndruar kryesisht në perspektivën se si vendet e vogla si Shqipëria mund të shohin shembuj të tillë në  Europë si Estonia, e të ndërmarrin veprime për të spikatur për sa i përket zhvillimit të ekosistemit për kërkimin dhe novacionin dhe rritjes se kapaciteteve për të përfituar finaciarisht nga programet e BE.

Në përfundim, të ftuarit bënë një vizitë në Innovation Factory, një hapësirë e cila paraqet një shembull të suksesshëm të një projekti multi-donatorësh, ku sinergjitë ndërmjet implementuesve: GIZ (asistencë teknike) & Sida (mbështetje financiare) janë të përputhur më së miri me angazhimin njerëzor dhe financiar të përfituesit – Universitetit Polis në këtë rast. Gërshetimi i energjive ka mundësuar ndërtimin e një laboratori modern të fabrikimit: FabLab/ Makerspace. Innovation Factory i shërben jo vetëm studentëve të universitetit dhe të diplomuarve, por edhe komunitetit sipërmarrës në Shqipëri, qofshin ata start-ups apo sipërmarrës aspirues, të cilët kanë mundësi të testojnë dhe materializojnë idetë e tyre, me anë të fabrikimit dixhital, proto-tipizimit dhe printimit 3D.

GROWpreneur Demo Day
July, 2021

GROWpreneur Demo Day

GROWpreneur Demo Day was a great success! A big thank you to all the dedicated teams who worked hard and persevered through these past 3 months and are a step closer to reaching their goals! Great job GROWpreneurs! And an even bigger thank you, goes for all the trainers, mentors and partners, who took time […]

View more
GIZ Albania support for Tirana Digital Nomad Festival through “Global Programme Migration & Diaspora”
September, 2022

GIZ Albania support for Tirana Digital Nomad Festival through “Global Programme Migration & Diaspora”

GIZ Albania is supporting the 1st Tirana Digital Nomad Festival, through the engagement of its programmes ProSeed 2.0, EU for Innovation and “Global Programme Migration & Diaspora”. During three days the city of Tirana will host a series of talks, workshops and activities, that will gather international and local professionals, entrepreneurs, and innovators in the […]

View more
Loading
footer logo