news

ConnectIT 2.0 _ 2nd Showcase event

On June 13th, the final showcase event of ConnectIT 2.0 took place in the premises of the Polytechnic University of Tirana. In the conference hall crowded with students, small business owners, university professors, government officials, project coordinators and GIZ representatives, seven digital solutions developed by the students for MSMEs, varying from website development and digital marketing to Learning Management system and E-commerce, were showcased.

Ms. Irina Kausch, Programme manager of ProSEED 2.0, recalled the first showcase event of ConnectIT taking place 2 years ago. She was enthusiastic about the initiative advancing further and having impactful figures such as: engagement of 210 students of 6 universities supporting 50 MSMEs compared to 138 students of 4 Universities assisting 22 enterprises during the pilot cycle. ProSEED programme, aiming at improving employability in Albania, is supporting the private sector development, hence its competitiveness, acknowledging the great need for digitization; on the other hand, via EU4I, it is supporting the universities to equip students with relevant digital skills and entrepreneurial competences making them highly employable.

Ms. Albana Tole, deputy minister of Education and Sports, expressed her appreciation for initiative such as ConnectIT that bring students closer to the private sector. She stated that the Higher Education Institutions in Albania have reached the point of understanding the importance of going beyond teaching and research, thus putting 3rd mission into action: that of actively contributing to the regional economic development by becoming more entrepreneurial and engaged in the ecosystem. She recognized that the digitalization of selected business processes presents a hands-on opportunity for IT oriented students to not only understand the digital needs of businesses, but also apply their IT and soft skills in practice.

Erisa Hajdari, founder of D-Studio, a company focusing on promoting traditional arts and culture, shared her great experience of collaborating with a team of skilled IT girls from UMT. That’s to their support, she surpassed the “fear of technology”, and saw ideas become virtually tangible. She is convinced that the established e-commerce platform and the digital marketing plan will positively impact her business, promoting and making it more competitive.

All students participating in the ConnectIT programme, were awarded certificate of achievement, besides receiving course/internship credits for their engagement.

ConnectIT programme is supported by ProSEED2.0 and EU4Innovation, in collaboration with the Ministry of Finance and Economy.

Më 13 Qershor, në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës u zhvillua eventi final promovues i ConnectIT 2.0. Në sallën e konferencave të mbushura me studentë, pronarë biznesesh të vogla, profesorë universiteti, zyrtarë qeveritarë, koordinatorë projektesh dhe përfaqësues të GIZ-it, shtatë zgjidhje dixhitale të zhvilluara nga studentët për MSME-të, që variojnë nga zhvillimi i faqeve të internetit dhe marketingu dixhital deri te sistemi i menaxhimit të mësimit dhe tregtia elektronike, u ekspozuan.

Znj. Irina Kausch, menaxhere e programit të ProSEED 2.0, kujtoi eventin e parë të shfaqjes së ConnectIT që ndodhi 2 vjet më parë. Ajo ishte entuziaste që nisma ka avancuar më tej dhe që kishte shifra me ndikim si: angazhimi i 210 studentëve të 6 universiteteve që mbështesin 50 MSME, krahasuar me 138 studentë të 4 Universiteteve që asistonin 22 sipërmarrje gjatë ciklit pilot. Programi ProSEED, që synon përmirësimin e punësueshmërisë në Shqipëri, po mbështet zhvillimin e sektorit privat, rrjedhimisht konkurrueshmërinë e tij, duke pranuar nevojën e madhe për dixhitalizim; nga ana tjetër, nëpërmjet EU4I, po mbështet universitetet për të pajisur studentët me aftësi dixhitale dhe kompetenca sipërmarrëse, duke i bërë ata shumë të punësueshëm.

Znj. Albana Tole, zëvendësministre e Arsimit dhe Sportit, shprehu vlerësimin e saj për iniciativën si ConnectIT që sjell studentët më pranë sektorit privat. Ajo u shpreh se institucionet e arsimit të lartë në Shqipëri kanë arritur në pikën e të kuptuarit të rëndësisë së kalimit përtej mësimdhënies dhe kërkimit shkencor, duke vënë në veprim misionin e tretë: atë të kontributit aktiv në zhvillimin ekonomik të rajonit duke u bërë më sipërmarrës dhe më të angazhuar në ekosistem. Ajo pranoi se dixhitalizimi i proceseve të zgjedhura të biznesit paraqet një mundësi praktike për studentët e orientuar nga IT që jo vetëm të kuptojnë nevojat dixhitale të bizneseve, por edhe të zbatojnë aftësitë e tyre të IT dhe të buta në praktikë.

Erisa Hajdari, themeluese e D-Studio, një kompani që fokusohet në promovimin e arteve dhe kulturës tradicionale, ndau përvojën e saj të shkëlqyer të bashkëpunimit me një ekip vajzash të aftë të IT nga UMT. Kjo është për mbështetjen e tyre, ajo kapërceu “frikën nga teknologjia” dhe pa idetë të bëheshin praktikisht të prekshme. Ajo është e bindur se platforma e krijuar e-commerce dhe plani i marketingut dixhital do të ndikojnë pozitivisht në biznesin e saj, duke e promovuar dhe bërë atë më konkurrues.

Të gjithë studentët pjesëmarrës në programin ConnectIT u shpërblyen me certifikatën e arritjeve, përveç krediteve të kursit/praktikës për angazhimin e tyre.

Programi ConnectIT mbështetet nga ProSEED2.0 dhe EU4Innovation, në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë.

Praktika.al – A disruptive solution to the Albanian internship market
August, 2021

Praktika.al – A disruptive solution to the Albanian internship market

Today we want to present you one of the start-ups participating in Biz Growth Design, a tailor-made programme for Albanian start-ups. Meet Praktika.al, a new digital product aiming to create a structured functional internship market in Albania. The solution is a technology driven transformation of the matching process, enabling access in real time of demand […]

View more
Entrepreneurship Experiential Learning Programme: Teach the Teacher Masterclass 2.0
November, 2020

Entrepreneurship Experiential Learning Programme: Teach the Teacher Masterclass 2.0

On November 3, EU for Innovation in collaboration with Preneurz Amsterdam launched the “Entrepreneurship Experiential Learning Programme: Teach the Teacher Masterclass 2.0” to an audience comprised of Albanian university lecturers and researchers. The virtual event started with two inspirational talks: first by Rutger Siebenga, coordinator of the Minor Entrepreneurship at Amsterdam University of Applied Sciences, […]

View more
Loading
footer logo