news

AlbaniaTech Ecosystem Portal is now LIVE!

AlbaniaTech is now live! Everything about the Albanian Innovation ecosystem in one place!

AlbaniaTech Portal is online! This marks the beginning of the path towards AlbaniaTech’s high goal, to offer its support in the growth of the tech and startup ecosystem in Albania.

In order to strengthen the cooperation between the innovation stakeholders in Albania and to increase the visibility of its start-up ecosystem worldwide for entrepreneurs and investors, EU for Innovation has supported the development of the online ecosystem Portal AlbaniaTech.org, which represents the start-up ecosystem in Albania comprehensively to the outside world and will enable greater cooperation between stakeholders within the country.

AlbaniaTech is the platform of the Albanian Startup and Innovation Ecosystem, its actors, and their offers, as well as a place to share success stories and an overview of active startups.

The platform’s purpose is to serve as an online place bringing together the Albania Startup community and consequently strengthening its capacity for innovation while building linkages within the Albanian innovation ecosystem locally and internationally.

Introducing the Portal, Gerti Boshnjaku, Portal Lead of AlbaniaTech, stated: “AlbaniaTech’s Portal is aimed at uniting the existing communities in one platform. With this comes the purpose of building potential bridges between Albania and other countries, establishing an environment for businesses, knowledge institutions, and capital providers to find each other, and make Albanian innovation businesses successful in the region and on global markets.”

The first version of AlbaniaTech Portal comprises of:

In addition to an online website, the Portal includes a social media presence on Facebook, Linkedin, Instagram, and Twitter, and is planning future promo campaigns. AlbaniaTech’s Portal is the primary source of all relevant information on the Albanian Tech ecosystem. It was developed reflecting recommendations of StartupAmsterdam and TechUkraine’s best practices, and with the support of EU for Innovation, a project implemented by the German development agency GIZ, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.

Dr. Jacqueline Jaspert, Team Leader of EU for Innovation project, states: “AlbaniaTech has a mission, it is a tool for cooperation, a means to strengthen the tech and start-up community in Albania and to showcase Albanian success stories to the world. It creates identity and a joint understanding of what makes the Albanian ecosystem unique.” – regarding the Portal.

The development of this platform was made possible through the support of EU for Innovation, and the assistance of CupolaXS Team Ruben Nieuwenhuis and Inna Stelmakh.

“Albania can be proud of its great innovation potential, which is presented now at AlbaniaTech’s Portal. With AlbaniaTech it proves that all stakeholders can unite to collaborate in growing towards Albania being a leading global tech-hub”, said Ruben Nieuwenhuis, Advisor for AlbaniaTech and the former director of StartupAmsterdam.

“We created AlbaniaTech as a powerful tool to promote the Albania innovation ecosystem to the world. Be proud of your ecosystem, and celebrate it by joining the campaign #IamAlbaniaTech”, said Inna Stelmakh, Advisor for AlbaniaTech and the former Portal Lead of TechUkraine.

Version 1.0 of the Portal is available following the link albaniatech.org. All interested Albanian Tech ecosystem participants are welcome to provide information that is missing on the website. Please, contact the AlbaniaTech team via [email protected] or fill in the contact form at the website https://albaniatech.org/contact/.


Disclaimer**
The ‘EU for Innovation’ project is co-funded by the European Union, the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), and is implemented by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH and Embassy of Sweden in Tirana.
AlbaniaTech Portal was developed with the financial support of ‘EU for Innovation’. Its contents are the sole responsibility of AlbaniaTech and do not necessarily reflect the views of ‘EU for Innovation’ or its funding partners.

Portali AlbaniaTech është live: Gjithçka mbi ekosistemin shqiptar të inovacionit në një platformë të vetme!

Portali AlbaniaTech u lançua online. Ky është vetëm fillimi i misionit të AlbaniaTech, për të ofruar mbështetje në zhvillimin e ekosistemit shqiptar të teknologjisë dhe informacionit.

Për të forcuar bashkëpunimin midis palëve të interesit brenda Shqipërisë dhe për të rritur vizibilitetin e ekosistemit të startup-eve shqiptare, për sipërmarrësit dhe investitorët në të gjithë botën, EU for Innovation (BE për Inovacionin) ka mbështetur zhvillimin e portalit online Albaniatech.org, i cili do të përfaqësojë ekosistemin e startup-eve në Shqipëri, në mënyrë të kuptueshme për të gjithë territorin e jashtëm dhe do të çojë në bashkëpunime të mëtejshme midis palëve të interesit.

AlbaniaTech është platforma e parë shqiptare e ekosistemit të startup-eve dhe inovacionit, ku përfshihen aktorët e tij dhe shërbimet e tyre, si dhe vendi ku ndahen historitë e suksesit dhe ofrohet një vështrim i qartë mbi startup-et aktive shqiptare.

Qëllimi i platformës është të shërbejë si një hapsirë virtuale e cila bën sëbashku komunitetin shqiptar të startup-eve, duke forcuar vazhdimisht kapacitetet për inovacion midis aktorëve të ekosistemit dhe duke krijuar marrëdhënie midis ekosistemit të inovacionit në nivel lokal dhe ndërkombëtar.

Teksa preznatonte portalin, Gerti Boshnjaku, drejtues i portalit AlbaniaTech u shpreh: “Portali AlbaniaTech synon të bëjë sëbashku komunitetin ekzistues të teknologjisë në një platformë të vetme. Në sinkron me këtë vjen dhe objektivi për të krijuar ura lidhëse midis Shqipërisë dhe shteteve të tjera, duke ndërtuar një ambient për bizneset, institucionet dhe donatorët e kapitalit, për të gjetur njëri-tjetrin dhe për të bërë bizneset inovative shqiptare të suksesshme në tregun rajonal dhe global.”

Versioni i parë i Albaniatech përfshin:

Përveç faqes virtuale, portali është i pajisur me prezencë online në Facebook, Linkedin, Instagram, dhe Twitter si dhe fushata promovuese virtuale. Portali AlbaniaTech është burimi kryesor i të gjithë informacioneve mbi ekosistemin e Shqipërisë. Ai u zhvillua duke u bazuar në rekomandimet e StartupAmsterdam dhe praktikat më të mira nga TechUkraine, me mbështetjen e EU for Innovation, një projekt i implementuar nga agjensia gjermane për zhvillim GIZ, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.

Dr. Jacqueline Jaspert, drejtuese e projektit EU for Innovation shprehet: “AlbaniaTech ka një mision, është një mjet për bashkëpunim, një mjet që forcon komunitetin e teknologjisë dhe startup-eve në Shqipëri, duke i prezantuar historitë shqiptare të suksesit të gjithë botës. Portali krijon një identitet dhe një ide të përbashkët për ato veçori që e bëjnë Shqipërinë unike.”

Krijimi dhe zhvillimi i kësaj platforme u bë i mundur falë mbështetjes së EU for Innovation dhe asistencës nga skuadra e CupolaXS Ruben Nieuwenhuis dhe Inna Stelmakh.

“Shqipëria duhet të jetë krenare për potencialin për inovacion, i cili prezantohet në portalin AlbaniaTech. AlbaniaTech është prova se të gjithë palët e interesit mund të bashkohen për të kontribuar në shndërrimin e Shqipërisë në një qendër globale teknologjie.”, – tha Ruben Nieuwenhuis, këshillues për AlbaniaTech dhe ish-drejtues i StartupAmsterdam.

“AlbaniaTech u krijua si një mjet i fuqishëm për të promovuar në të gjithë botën ekosistemin inovativ shqiptar. Jini krenar për ekosistemin tuaj dhe festojeni duke u bërë pjesë e fushatës #iamalbaniatech”, – tha Inna Stelmakh, këshilluese për AlbaniaTech dhe ish-lidere e portalit TechUkraine.

Versioni 1.0 i portalit është i disponueshëm në linkun albaniatech.org. Të gjithë pjesëmarrësit e interesuar të ekosistemit shqiptar janë të mirëpritur të dërgojnë informacione të cilat mungojnë në faqe. Ju lutem kontaktoni skuadrën e AlbaniaTech përmes: [email protected] ose plotësoni formën e kontaktit në faqe https://albaniatech.org/contact/.


Shënim**
Projekti “EU for Innovation” është bashkë-financuar nga Bashkimi Europian, Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunimin Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ), Agjensia Ndërkombëtare Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim (Sida) dhe implementuar nga Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ Shqipëri) si dhe Ambasada Suedeze në Tiranë.
Portali AlbaniaTech është zhvilluar me mbështetjen financiare të “EU for Innovation”. Përmbajtja është në përgjegjësi të plotë të AlbaniaTech dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e EU for Innovation ose të partnerëve financues.
5 universities join Tirana INC. initiative
February, 2021

5 universities join Tirana INC. initiative

We are very happy to announce that five Albanian universities accepted the invitation to join Tirana INC., an initiative, supported by EU for Innovation and implemented by Preneurz.Amsterdam. Tirana INC. is a brand-new student incubation program in Tirana. Thank you, University of Tirana, Faculty of Economics, Metropolitan University of Tirana, Polis University, Epoka University and […]

View more
She Starts Up: Mikaela and Xhorxhia Maçka – Thurje Handmade
December, 2022

She Starts Up: Mikaela and Xhorxhia Maçka – Thurje Handmade

For the first interview of “She Starts Up” – EU for Innovation’s latest campaign which aims to put the spotlight on pioneering, creative and inventive Albanian women in the fields entrepreneurship, tech, creative industries and more – we will introduce you to two sisters Mikaela Maçka and Xhorxhia Maçka, founders of “Thurje Handmade”. The innovation […]

View more
Loading
footer logo