News

Universities Introductory Workshop

The first workshop organised by EU for Innovation gathered for a day representatives from public & private universities and governmental agencies to discuss on the role they can all play in developing more sustainable structures to support entrepreneurship, innovation and eventually startups creation in Albania.

Productive discussions were held regarding the current innovation ecosystem, the role of universities within this system, their drivers and challenges they face.

After the presentation of some best-practice examples of successful university affiliated incubators, the participants worked in groups/world-cafe format, on finding solutions towards entrepreneurship promotion, incubation & technology transfer as well as industry collaboration.

Finally, some joint project ideas and next steps towards cooperation & coordination we re-elaborated.

Thank you to all participants for this fruitful day!

Seminari i parë i organizuar nga ‘BE për Inovacionin’ mblodhi për një ditë përfaqësues të universiteteve publike e private dhe agjencive shtetërore, për të diskutuar mbi rolin e tyre në zhvillimin e strukturave të qëndrueshme për mbështetjen e sipërmarrjes, inovacionit dhe eventualisht krijimin e startup-eve (bizneseve të reja) në Shqipëri.

Diskutime produktive u mbajtën në lidhje me gjendjen aktuale të ekosistemit të inovacionit, rolin e universiteteve brenda këtij sistemi, nxitjet dhe sfidat me të cilat ata përballen.

Pas prezantimit me disa shembuj ndërkombëtarë të inkubatorëve të suksesshëm të lidhur me universitetet, pjesëmarrësit punuan në grupe në gjetjen e zgjidhjeve për promovimin e sipërmarrjes, inkubacionin, transferimin e teknologjisë si dhe bashkëpunimin me industrinë.

Së fundi, u zhvilluan disa projekt-ide të përbashkëta dhe u shtjelluan hapat e ardhshëm për bashkëpunim dhe koordinim të mëtejshëm.

Falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit për këtë ditë të frytshme!

EIIU TALKs with LOLOCO
May, 2020

EIIU TALKs with LOLOCO

The Entrepreneurship & Innovation Inspirational Talks in Universities (EIIU TALKs) is a series of talks/ speeches organised by “EU for Innovation”, whereby invited keynote figures from international university affiliated incubators, Technology Transfer Centres/ Offices, Technology Parks, Start-Up Companies, etc, will deliver a talk/ presentation and share their experiences. This session is about an innovative Start-Up […]

View more
“Making time to give back” with Arjeta Haskaj
June, 2021

“Making time to give back” with Arjeta Haskaj

After some time, we’re back with our “Making time to give back” interview series, where we put the focus on exceptional people of the Albanian growing innovation ecosystem and their volunteer work in sharing their expertise and knowledge with other up-and-coming entrepreneurs. Today we want you to meet Arjeta Haskaj, Product Manager by profession, but […]

View more
footer logo