News

The second Challenge Fund Bootcamp is on

Challenge Fund Bootcamp 2 has started! As you know, this is the 4th evaluation level of the applicants and the most crucial one. First, we would like to thank all those that submitted their application for the SecondCall: your trust is very appreciated!

Great interest and enthusiasm for the first four start-up presentations today: QoAir: sensor-based quality assessment of water, soil and air using Blockchain technology for data collection, Donkey Farm: Certification and pasteurisation system for production of donkey milk in Saranda as medicine, but not only, White Mirror: Establishment of crowdfunding platform of Albania and Luce Hasanaj: Instalment of photovoltaic panels for a goat farm in Malesia e Madhe to reduce energy consumption.

They showed our jury the drive and passion behind their business/ideas.

Impatiently waiting to get to know all the finalists!

Bootcamp-i i dytë i ChallengeFund ka nisur! Siç e dini, bëhet fjalë për nivelin e katërt të vlerësimit të aplikantëve, e gjithashtu më thelbësori. Së pari, dëshirojmë të falenderojmë të gjithë ata që dorëzuan aplikimin e tyre për thirrjen e dytë: eçmojmë shumë besimin tuaj!

Interes dhe entuziazëm sot për katër prezantimet e startup-eve të para: QoAir: Një vlerësim i ujit, tokës dhe ajrit, i mbështetur në sensorë duke shfrytëzuar teknologjinë Blockchain për mbledhjen e të dhënave, Donkey Farm: Një sistem certifikimi dhe pastorizimi në Sarandë për prodhimin e qumështit të gomarit si medikament, por jo vetëm, White Mirror: Themelimi i një plaftorme crowdfunding në Shqipëri dhe Luce Hasanaj: Instalimi i paneleve fotovoltaike në një fermë dhish në Malësinë e Madhe për të reduktuar konsumin e energjisë.

Ata i treguan jurisë sonë të gjithë vullnetin dhe pasionin që ndodhej pas ideve/ bizneseve të tyre.

Në pritje të paduruar për të njohur të gjithë finalistët!

Albanian start-ups at Untold Stories in Budapest
November, 2019

Albanian start-ups at Untold Stories in Budapest

Last week, as part of EU for Innovation’s constant effort to promote Albanian entrepreneurs, members of the start-ups SquadIn and The Dancing Bits got the opportunity to attend Untold Stories Budapest, a one day start-up conference in Hungary, where they had the opportunity to connect to other founders, discuss potential collaborations and pitch their ideas […]

View more
1<sup>st</sup> EIIU TALKs with Prof. Dr. Uwe Rössler and signing of Memorandum of Understanding between FH Bielefeld and University Aleksander Moisiu
October, 2019

1st EIIU TALKs with Prof. Dr. Uwe Rössler and signing of Memorandum of Understanding between FH Bielefeld and University Aleksander Moisiu

One of the aspects of the “EU for Innovation” project is to enable Albanian universities in offering start-up services and to strengthen linkages with successful universities & university-affiliated incubators in Europe.

View more
footer logo