news

Start-up Talk for the Matchmaking & Exposure programme participants

Last week the Albanian start-ups participating in the ‘Matchmaking and Exposure’ programme, got to virtually meet with Thomas Pilz, of the German Red Cross and initiator of “Training with VR”. Thomas gave the start-ups very interesting insights into his business and showed what can be achieved even when you start off with just a simple idea to help people.

Originally, he bought a pair of VR glasses for his father so that he could continue to see, at least virtually, his favorite place, which due to his illness he could no longer visit. At the retirement home, so many of the elders took a liking to the idea, that Thomas thought to make more out of it.

The start-up developed fully comprehensive programmes for rescue services and disaster relief of all kinds, so that paramedics and volunteers, could practice their tasks flexibly, regardless of time and place, and in a safe environment. In the meantime, the project has also expanded in the preparation of learning content and the provision of virtual learning environments for training and further education in the nursing professions as well as for family careers, first aid, disaster and civil protection and medical emergency care (shock room simulator).

Thank you to all start-ups for the inspiring discussion and we hope that you could take away some useful learnings about the impact that the utilization of the latest technologies can have in the community!

Javën e kaluar startup-et Shqiptare që marrin pjesë në programin ‘Matchmaking and Exposure’, u takuan virtualisht me Thomas Pilz, të Kryqit të Kuq Gjerman dhe iniciator i “Trainimit me VR”. Thomas u dha startup-eve njohuri shumë interesante për biznesin e tij dhe tregoi se çfarë mund të arrihet edhe kur fillon me vetëm një ide të thjeshtë për të ndihmuar njerëzit.

Fillimisht, ai bleu një palë syze VR për babanë e tij në mënyrë që ai të vazhdonte të shihte, të paktën virtualisht, vendin e tij të preferuar, të cilin për shkak të sëmundjes nuk mund ta vizitonte më. Në shtëpinë e pensionit, shumë nga pleqtë e pëlqyen idenë, saqë Thomas mendoi ta zhvillonte më tej.

Startup-i zhvilloi programe plotësisht gjithëpërfshirëse për shërbimet e shpëtimit dhe lehtësimin e fatkeqësive të të gjitha llojeve, në mënyrë që ndihmësmjekët dhe vullnetarët të mund të praktikonin detyrat e tyre në mënyrë fleksibile, pavarësisht nga koha dhe vendi, dhe në një mjedis të sigurt. Ndërkohë, projekti është zgjeruar gjithashtu në përgatitjen e përmbajtjes mësimore dhe sigurimin e mjediseve virtuale të të mësuarit për trajnim dhe arsim të mëtejshëm në profesionet e infermierisë, si dhe për karrierën familjare, ndihmën e parë, mbrojtjen civile, nga katastrofat dhe kujdesin urgjent mjekësor (imitues i dhomës së shokut).

Faleminderit të gjitha startup-eve për diskutimin frymëzues dhe shpresojmë që të keni përfituar disa  mësime të dobishme në lidhje me ndikimin që mund të ketë përdorimi i teknologjive më të fundit në komunitet!

The second Challenge Fund Bootcamp is on
February, 2020

The second Challenge Fund Bootcamp is on

Challenge Fund Bootcamp 2 has started! As you know, this is the 4th evaluation level of the applicants and the most crucial one. First, we would like to thank all those that submitted their application for the SecondCall: your trust is very appreciated! Great interest and enthusiasm for the first four start-up presentations today: QoAir: sensor-based quality assessment […]

View more
3 other student teams join Connect IT
March, 2021

3 other student teams join Connect IT

We would like you to meet with three student teams, that as part of our program Connect IT, are currently working on creating digital solutions for the real estate company Future Home Real Estate. They’re all students in their 3rd year of Bachelor studies, but they come from different Albanian universities. Amanda Kazaferi, Dea Duro, […]

View more
footer logo