News

Start-up Deep Dive | Albanian Ecosystem Actors

EU for Innovation’s new programme, in collaboration with PIRATE.global, is bringing together eight ecosystem actors from Albania to discuss ecosystem development, community building and more, during workshops, group sessions and individual mentoring sessions.

Till Ohrman, host of the first two workshops said: “The recipe for great start-up ecosystems is to focus on the entrepreneurs. That’s why the first workshop was mainly focused on the challenges & needs of entrepreneurs. The objective of the second workshop was to create a common understanding of how start-up ecosystems evolve & grow sustainably.”

Thank you to all the participants for the engagement during the sessions!

Programi i ri EU for Innovation, në bashkëpunim me PIRATE.global, mbledh së bashku tetë aktorë të ekosistemit në mbështetje të inovacionit, për të diskutuar zhvillimin e ekosistemit, komunitetit dhe më shumë, përgjatë wokshop-eve dhe seancave individuale të mentorimit.

Till Ohrman, moderatori i dy seminareve të para tha: “Receta për një ekosistem të suksesshëm në mbështetje të inovacionit, është fokusi tek sipërmarrësit! Kjo është arsyeja pse workshop-i i parë u përqëndrua kryesisht në sfidat dhe nevojat e sipërmarrësve shqiptarë. Qëllimi i punëtorisë së dytë ishte të kuptonim se si ekosistemet e suksesshme rriten dhe zhvillohen në mënyrë të qëndrueshme.”

Falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit për angazhimin e tyre gjatë dy seancave!

COOLAB | DESTIL | CREATIVE HUB | ICTSLAB | INNOVATION INVESTMENT FUND | OFICINA | WOMEN FOUNDERS | NETWORK ALBANIA | YUNUS SOCIAL BUSINESS BALKANS | UNIVERSITETI I TIRANËS

“A Brand New World” 8 Workshop Series
April, 2020

“A Brand New World” 8 Workshop Series

Running a Start-up is never easy, but as Covid19 has entered our daily lives we are facing uncertain times that can make managing a Start-up, relationship and teams especially tough. Therefore we are sharing our webinars series with  the Start-up community in Albania and anyone in the world who is interested in learning how to […]

View more
Fireside chat with Dianna Yau, Product Manager at Facebook
December, 2019

Fireside chat with Dianna Yau, Product Manager at Facebook

A bit of yesterday’s meetup with the participation of 35 representatives of startups, companies and active organisations in Albania. It was an interactive Fireside chat, discussing different topics and challenges of the startup world from different perspectives. This time, Dianna Yau, Product Manager at Facebook, was our guest. She answered different questions from the Uplift accelerator […]

View more
footer logo