News

ISOs Introductory Workshop

Today’s EU for Innovation workshop, brought together Albanian innovation support organisations, to discuss their position in the country’s innovation ecosystem.

After mapping out their current services and identifying their strengths and challenges, the innovation support organisations deliberated on how to enhance their role through capacity development and future cooperation with ecosystem stakeholders and international partners.

During the workshop current trends and needs of the Albanian startup-ecosystem and the idea of a joint incubation programme were brought up. Collectively the innovation support organisations decided to follow up with their ideas and next steps in future meetings.It was our pleasure to have such enthusiastic workshop participants!

Seminari i sotëm nga BE për Inovacionin, mblodhi së bashku organizatat mbështetëse të inovacionit, për të diskutuar mbi pozicionin e tyre në ekosistemin e inovacionit shqiptar.

Pas përcaktimit të shërbimeve të tyre aktuale dhe identifikimit të pikave të forta e sfidave me të cilat hasen, të ftuarit diskutuan se si mund të forcojnë rolin e tyre nëpërmjet zhvillimit të kapaciteteve dhe bashkëpunimit me aktorët e rëndësishëm të ekosistemit dhe partnerë ndërkombëtarë.

Gjatë seminarit u fol për trendet dhe nevojat e ekosistemit të start-up-eve në Shqipëri dhe u hodh idea e një programi inkubacioni të përbashkët. Bashkërisht u vendos për të zhvilluar më tej idetë në takimet e ardhshme.

Ishte kënaqësi të kishim pjesëmarrës kaq entuziastë në seminar.

Ecosystem Safari, eight Albanian start-ups in Estonia
January, 2020

Ecosystem Safari, eight Albanian start-ups in Estonia

Last day of Startup Day Fest and the EU for Innovation Ecosystem Safari in Estonia, for 8 Albanian start-ups, who today had the chance to listen to pitch competitions, meet with potential investors and learn about the ecosystem in the Baltic. We really hope they could learn something new and make the most out of this […]

View more
Matchmaking and Exposure Programme: Speed Dating event
April, 2021

Matchmaking and Exposure Programme: Speed Dating event

On April 29th, the Matchmaking & Exposure Programme launched its Speed Dating event. The first cohort of Albanian start-ups met with selected German start-ups from the fields of tourism, agriculture, mobility, app development and programming. In 6 rounds with break-out rooms, the entrepreneurs had the opportunity to get to know each other and their ventures. […]

View more
footer logo