news

GroWING Hackathon Winners

GroWING Hackathon, powered by EU for Innovation and organized by Yunus Social Business Balkans was a great success yesterday!

After two days of problem solving, 12 teams of aspiring entrepreneurs pitched their solutions in front of the jury of Challenge Owners, coming from Lufthansa Industry Solutions, Raiffeisen Bank, and duapune.com.

Money prizes as well as the opportunity to collaborate with the Challenge Owners, were in the game for the top 4 best solutions in the topics of ‘Greening Albania’, ‘Managing Carbon Footprint’, ‘Environment, Social and Governance’, ‘Financial Literacy’ and ‘Improving Employability’.

eCO2, Simik, Fistat and Gjelbër were announced the winners of the ‘GroWING Hackathon’. The first prize was handed by H.E EU Ambassador Christiane Hohmann, who came along with ‘Team Europe’ to award the prize of ‘Greening Albania’.

She showed appreciation for the work done by the Action, to coach and help youngsters who want to create a start-up or develop a business idea.

She also advised the audience to see the failure as a power and as experience, and never to give up!

GroWING Hackathon, mundësuar nga EU for Innovation dhe organizuar nga Yunus Social Business Balkans përfundoi me sukses ditën e djeshme!

Pas dy ditësh intensive duke gjetur zgjidhjet, 12 ekipet e sipërmarrësve të rinj prezantuan zgjidhjen e tyre para jurisë të përbërë nga përfaqësues të Lufthansa Industry Solutions, Raiffeisen Bank, dhe duapune.com.

Çmimet monetare si dhe mundësia për të bashkëpunuar me kompanitë, ishin në lojë për 4 zgjidhjet më të spikatura në fushat ‘Greening Albania’, ‘Menaxhimi i gjurmës së karbonit’, ‘Mjedisi, Shoqëria dhe Qeverisja’, ‘Edukimi financiar’ dhe ‘Përmirësimi i Aftësive të Punësimit’.

eCO2, Simik, Fistat dhe Gjelbër u shpallën fituesit e ‘GroWING Hackathon’. Çmimi i parë u dorëzua nga Ambasadorja e BE-së Christiane Hohmann, e cila ju bashkua aktivitetit si përfaqësuese e ‘Team Europe’ për të dhënë çmimin ‘Greening Albania’.

Ajo vlerësoi punën e bërë nga projekti, për të trajnuar dhe ndihmuar të rinjtë që duan të krijojnë një start-up ose të zhvillojnë idetë e tyre të biznesit.

Ajo gjithashtu këshilloi audiencën që ta shohin edhe dështimin si fuqizim dhe përvojë dhe të mos dorëzohen kurrë!

Ozzo – one of the winning start-ups of Challenge Fund 4th Call
September, 2021

Ozzo – one of the winning start-ups of Challenge Fund 4th Call

Today we introduce you to OZZO.al, an innovative ordering platform, the digital future in the HoReCa industry. For OZZO digitalizing the industry starts by revolutionizing the menu, introducing a digital menu, providing users on demand service by scanning the Qr-Code. Businesses love OZZO, as it enables them to configure menus in real time with versatile […]

View more
“Making time to give back” with Arjeta Haskaj
June, 2021

“Making time to give back” with Arjeta Haskaj

After some time, we’re back with our “Making time to give back” interview series, where we put the focus on exceptional people of the Albanian growing innovation ecosystem and their volunteer work in sharing their expertise and knowledge with other up-and-coming entrepreneurs. Today we want you to meet Arjeta Haskaj, Product Manager by profession, but […]

View more
Loading
footer logo