news

The final Graduation Ceremony for the 3rd batch of Connect IT student-teams

On 11 March, EU for Innovation hosted the final Graduation Ceremony for the 3rd batch of student-teams, part of Connect IT programme, at the premises of Polis University.

11 teams, made of ca. 40 students, presented their digital solutions ranging from website building and optimization, to creating digital applications, web-shops, order-systems and much more, for various local businesses, such as travel agencies, restaurants, coffee shops, security and real-estate companies, health and beauty clinics etc.

And here are the facts: In total over 130 students, coming from the Faculty of Economy, University of Tirana, Polis University, Epoka University and Canadian Institute of Technology, have delivered 29 digital and/or tech solutions for over 20 Albanian companies, through Connect IT programme, totally for free!

Connect IT’s aim was to connect Albanian university students and industry to digitize their business processes, while collaborating with universities to include more practical assignments within educational programmes, to enhance their student’s experience and prepare them to the best of their abilities to life after university and the current market needs.

Congratulations to all participants on doing so great and making Connect IT happen!

Më 11 Mars, EU for Innovation organizoi ceremoninë përfundimtare të diplomimit për grupin e tretë të ekipeve studentore, pjesë e programit Connect IT, në ambientet e Universitetit Polis.

11 ekipe, të përbëra nga rreth. 40 studentë, prezantuan zgjidhjet e tyre dixhitale duke filluar nga ndërtimi dhe optimizimi i faqeve të internetit, tek krijimi i aplikacioneve dixhitale, dyqaneve online, sistemeve të porosive dhe më tepër, për biznese të ndryshme lokale, si agjenci udhëtimesh, restorante, kompani sigurimesh dhe të pasurive të paluajtshme, klinikat të shëndetit dhe bukurisë etj.

Dhe këtu ju prezantojmë faktet: Në total mbi 130 studentë, nga Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, Universiteti Polis, Universiteti Epoka dhe Instituti Kanadez i Teknologjisë, kanë ofruar 29 zgjidhje dixhitale dhe/ose teknologjike për mbi 20 kompani shqiptare, krejtësisht falas, përmes programit Connect IT!

Synimi i Connect IT ishte të ndërlidhë studentët e universiteteve dhe sektorin privat, për të dixhitalizuar proceset e tyre të biznesit, në bashkëpunim të ngushtë me universitetet, për të përfshirë më shumë detyra praktike brenda programeve të tyre arsimore, për të përmirësuar përvojën e studentëve dhe për t’i përgatitur ata në mënyrën më të mirë për jetën pas universitetit dhe kërkesat aktuale të tregut.

Urime të gjithë pjesëmarrësve që ia dolën më së miri dhe bënë të mundur realizimin e Connect IT!

Call for Applications: 3rd Cohort of the Matchmaking and Exposure Programme
March, 2021

Call for Applications: 3rd Cohort of the Matchmaking and Exposure Programme

This is a call for applications for start-ups for the 3rd and last Cohort of the Matchmaking and Exposure programme. The call is aimed at start-ups/ ventures with a focus on: • Green & Circular economies • Fintech • Health • Social and educational innovation The competition is open to start-ups that have been active […]

View more
New Publication on the ‘Entrepreneurial and Innovation Ecosystem in Albania’
March, 2020

New Publication on the ‘Entrepreneurial and Innovation Ecosystem in Albania’

Publication of the research study on the “Entrepreneurial and Innovation Ecosystem in Albania” Are you interested in learning more about the innovation and start-up ecosystem in Albania, the strength and weaknesses? Are you aware of the ecosystem stakeholders, of their capacities and challenges?  What is the definition of innovation or innovative start-ups in the context […]

View more
footer logo