News

Gap Analysis meetings in Vlora

Yesterday’s meetings and interviews regarding the updating of the “Gap analysis: Entrepreneurial Ecosystem in Albania” were held in Vlora.

Part of our team met with the rector and professors of Universiteti Ismail Qemali Vlorë and representatives of Auleda, Local Economic Development Agency, Vlore, a local NGO supporting innovation and sustainable development.

A productive day, where we got to hear first-hand insights about the experiences and struggles of the local entrepreneurial ecosystem.

Stay tuned for more updates and information on ecosystem players in other Albanian cities.

Takimet dhe intervistat e djeshme lidhur me përditësimin e “Analizës së Hendekut mbi Ekosistemin e Sipërmarrjes në Shqipëri” u mbajtën në Vlorë.

Një pjesë e ekipit tonë u takua me rektorin dhe profesorët e Universitetit “Ismail Qemali” në Vlorë dhe përfaqësuese të “Auleda”, një OJF vendore që mbështet inovacionin dhe zhvillimin e qëndrueshëm.

Një ditë e frytshme, ku morëm njohuri të drejtpërdrejta në lidhje me përvojat dhe vështirësitë që hasen në ekosistemin lokal të sipërmarrjes në qytetin e Vlorës.

Vazhdoni të na ndiqni për më shumë të reja dhe informacione mbi aktorët e ekosistemit në qytetet e tjera të Shqipërisë.

‘Teach the teacher’ Programme – Winners of the Pitching Competition
March, 2021

‘Teach the teacher’ Programme – Winners of the Pitching Competition

‘Teach the teacher’ Programme for Entrepreneurship Education at Albanian Universities, was finalized with a Pitching Competition. Over 30 university lecturers enrolled in the programme. 21 participants from 15 different universities went through the experiential learning experience and collaborated, divided in 6 teams, to develop and pitch a business cases in front of a jury. A […]

View more
Launching of the 1st Innovation Management Academy
October, 2020

Launching of the 1st Innovation Management Academy

On October 18th, Innovation Investment Fund launched the 1st Innovation Management Academy! The 5-day educational training, supported by EU for Innovation, aims to give Albanian companies an opportunity to become active participants in their ecosystem, share their experiences and identify people who can successfully promote, implement and manage innovation activities within their companies. 15 participants, […]

View more
footer logo