News

Gap Analysis extension trip throughout Albania

What is the status of the Entrepreneurial Ecosystem in Albania? This is the question that EU for Innovation wants to elaborate on by updating the “Gap Analysis: Entrepreneurial Ecosystem in Albania”. In this framework, expert Eileen Trenkmann and EU for Innovation team members are meeting with ecosystem players and stakeholders such as universities, innovation support organisations, government, start-ups, trying to understand the dynamics in the field of entrepreneurship and innovation outside Tirana.

On Monday, we met with representatives of the Faculty of Economics at Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, representatives of Universiteti “Aleksander Moisiu” Durres, and with GO2 – an NGO engaged in consulting start-ups & SMEs in the sector of tourism and women initiators of social businesses.

The meetings will continue this week in other cities, such as Vlora, Elbasan, Korça, etc.

The overall purpose of the survey/gap analysis is to design recommendations that the “EU for Innovation” project could build upon and implement in the upcoming year.

If you haven’t read yet the latest version of the “Gap Analysis”, you can download the document through the following link.

Cila është gjendja e ekosistemit të sipërmarrjes në Shqipëri? Kjo është pyetja që BE për Inovacionin dëshiron të shtjellojë duke përditësuar “Analizën e hendekut mbi Ekosistemin e Sipërmarrjes në Shqipëri”.

Në këtë kornizë, ekspertja gjermane Eileen Trenkmann dhe anëtarë të skuadrës së BE për Inovacionin janë duke takuar përfaqsues së ekosistemit sipërmarrës dhe palët e interesuara si universitetet, organizatat në përkrahje të inovacionit, përgaqsues nga qeveria, startup-e,duke u përpjekur të kuptojnë dinamikat në fushën e sipërmarrjes dhe inovacionit jashtë kryeqytetit.

Të hënën, ekipi u takua me përfaqësues të Fakultetit të Ekonomisë në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, përfaqësues të Universitetit “Aleksander Moisiu” Durrës, dhe me GO2 – një OJF e angazhuar në këshillimin e startup-eve & NVM-ve në sektorin e turizmit dhe grave nismëtare të bizneseve sociale.

Takimet do të vazhdojnë këtë javë në qytete të tjera si Vlora, Elbasani, Korça, etj.

Qëllimi i përgjithshëm i anketës/analizës së hendekut është të hartojë rekomandime mbi të cilat projekti BE për Inovacion mund të ndërtojë dhe implementojë në vitin e ardhshëm.

Nëse nuk e keni lexuar ende versionin e fundit të “Analizës së Hendekut”, mund ta shkarkoni dokumentin përmes link-ut.

Welcome to the 3<sup>rd</sup> Challenge Fund Bootcamp
September, 2020

Welcome to the 3rd Challenge Fund Bootcamp

Welcome to the third Bootcamp of the Challenge Fund. This Bootcamp was different from the other two because it was virtual. Nevertheless, this is the pre-final evaluation level to select the Challenge Fund winners from the third call. On this level the jury composed of local and international experts evaluate the commitment and competencies of […]

View more
2<sup>nd</sup> Challenge Fund Bootcamp
February, 2020

2nd Challenge Fund Bootcamp

Welcome to the second Bootcamp of the Challenge Fund. This is the fourth level of evaluation for selecting the winners of the second Challenge Fund call. The total number of applications for the second call was 193, (146 start-ups and 47 Innovation Supporting Organisations). 18 teams were selected to present at the Bootcamp in the […]

View more
footer logo