News

Gap Analysis extension trip throughout Albania

What is the status of the Entrepreneurial Ecosystem in Albania? This is the question that EU for Innovation wants to elaborate on by updating the “Gap Analysis: Entrepreneurial Ecosystem in Albania”. In this framework, expert Eileen Trenkmann and EU for Innovation team members are meeting with ecosystem players and stakeholders such as universities, innovation support organisations, government, start-ups, trying to understand the dynamics in the field of entrepreneurship and innovation outside Tirana.

On Monday, we met with representatives of the Faculty of Economics at Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, representatives of Universiteti “Aleksander Moisiu” Durres, and with GO2 – an NGO engaged in consulting start-ups & SMEs in the sector of tourism and women initiators of social businesses.

The meetings will continue this week in other cities, such as Vlora, Elbasan, Korça, etc.

The overall purpose of the survey/gap analysis is to design recommendations that the “EU for Innovation” project could build upon and implement in the upcoming year.

If you haven’t read yet the latest version of the “Gap Analysis”, you can download the document through the following link.

Cila është gjendja e ekosistemit të sipërmarrjes në Shqipëri? Kjo është pyetja që BE për Inovacionin dëshiron të shtjellojë duke përditësuar “Analizën e hendekut mbi Ekosistemin e Sipërmarrjes në Shqipëri”.

Në këtë kornizë, ekspertja gjermane Eileen Trenkmann dhe anëtarë të skuadrës së BE për Inovacionin janë duke takuar përfaqsues së ekosistemit sipërmarrës dhe palët e interesuara si universitetet, organizatat në përkrahje të inovacionit, përgaqsues nga qeveria, startup-e,duke u përpjekur të kuptojnë dinamikat në fushën e sipërmarrjes dhe inovacionit jashtë kryeqytetit.

Të hënën, ekipi u takua me përfaqësues të Fakultetit të Ekonomisë në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, përfaqësues të Universitetit “Aleksander Moisiu” Durrës, dhe me GO2 – një OJF e angazhuar në këshillimin e startup-eve & NVM-ve në sektorin e turizmit dhe grave nismëtare të bizneseve sociale.

Takimet do të vazhdojnë këtë javë në qytete të tjera si Vlora, Elbasani, Korça, etj.

Qëllimi i përgjithshëm i anketës/analizës së hendekut është të hartojë rekomandime mbi të cilat projekti BE për Inovacion mund të ndërtojë dhe implementojë në vitin e ardhshëm.

Nëse nuk e keni lexuar ende versionin e fundit të “Analizës së Hendekut”, mund ta shkarkoni dokumentin përmes link-ut.

Albanian start-ups at Untold Stories in Budapest
November, 2019

Albanian start-ups at Untold Stories in Budapest

Last week, as part of EU for Innovation’s constant effort to promote Albanian entrepreneurs, members of the start-ups SquadIn and The Dancing Bits got the opportunity to attend Untold Stories Budapest, a one day start-up conference in Hungary, where they had the opportunity to connect to other founders, discuss potential collaborations and pitch their ideas […]

View more
WFAA Fellows Collab
January, 2021

WFAA Fellows Collab

Women Founders Accelerator Albania has grown into a community, where fellows get to collaborate with like-minded people. We are happy to see this collaboration between Arjola Buzi, founder of Aura Events, and Kristi Janku, founder of Kikiliciouss. Kristi approached Arjola to make her, part of her show on TV Scampa. As you may know Kristi […]

View more
footer logo