news

BIZ Growth Design – a programme for Albania’s groundbreaking start-ups

Biz Growth Design is powered by EU for Innovation and lead by Board of Innovation, a renowned international strategy and business design firm.

This programme was especially designed for ambitious Albanian start-ups, needing to improve their business solution; to design a disruptive business model or wanting to expand their business, aiming the international market.

BoI mapped and screened the Albanian start-up ecosystem through a multi-criteria analysis, and the best scoring start-ups were shortlisted and invited to express their interest in joining the Biz Growth Programme.

In the next weeks, we will introduce you the start-ups participating in the programme, so you too can get to know them and the passion they put in their work, as some of Albania’ s most promising start-ups!

Biz Growth Design është mundësuar nga BE për Inovacionin dhe udhëhiqet nga Board of Innovation, një firmë e njohur ndërkombëtare e strategjisë dhe dizajnit të biznesit.

Ky program u krijua veçanërisht për startup-et ambicioze shqiptare, që kanë nevojë të përmirësojnë zgjidhjen e tyre të biznesit; për të hartuar një model biznesi përçarës ose duke dashur të zgjerojnë biznesin e tyre, duke synuar tregun ndërkombëtar.

BoI hartoi dhe shqyrtoi ekosistemin e startup-eve shqiptare përmes një analize me shumë kritere, dhe startup-et me pikët më të mira u përzgjodhën dhe u ftuan të shprehin interesin e tyre për t’u bashkuar me programin Biz Growth Design.

Në javët e ardhshme, ne do t’ju prezantojmë startup-et që marrin pjesë në program, kështu që edhe ju mund t’i njihni ata dhe pasionin që ata vënë në punën e tyre, si disa nga startup-et më premtuese të Shqipërisë!

Last month’s recap of Fundraising 101 Programme
August, 2021

Last month’s recap of Fundraising 101 Programme

The Fundraising 101 programme, powered by EU for Innovation has been carried on by Coolab & ICT Hub Venture for the past month. 5 Albanian star start-ups have participated in trainings on Startup Lifecycle and Fundraising Essentials as well as gaining insights and fundamental knowledge on fundraising, for their businesses. Next in the list, there […]

View more
Launching of the EU for Innovation project!
February, 2019

Launching of the EU for Innovation project!

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH and the Embassy of Sweden Tirana launched today the “EU for Innovation” project.

View more
footer logo