News

A thank you note to our first Start-ups in Residence

Thank you very much to our first ‘Start-up in Residence’ Apurv & Akash Mishra of Zeus Protocol Inc. and ‘Entrepreneur in Residence’ Jewell Sparks, who joined us for the last weeks in Albania, to spend time with local entrepreneurs and start-ups, share their experience in various sessions and host workshops on various topics. Together they hosted 3 workshops, 4 office hours, shared their experience during an open talk session and advised Albanian start-ups through individual one-on-one sessions.

We think it was a real valuable experience for everyone who was involved, and we hope to see you again soon!

Në përmbyllje të raundit të parë të programit ‘Start-up në Rezidencë’, dëshirojmë të falenderojmë Apurv & Akash Mishra nga Zeus Protocol Inc. dhe ‘Sipërmarrësen në Rezidencë’ Jewell Sparks, të cilët na u bashkuan përgjatë javëve të fundit në Shqipëri, për të punuar në krah të sipërmarrësve dhe startup-eve vendas dhe për të ndarë përvojën e tyre në seanca dhe seminare të ndryshme. Së bashku ata drejtuan 3 seminare, 4 orë mentorimi, ndanë përvojën e tyre gjatë në një bisedë të hapur dhe këshilluan startup-e nëpërmjet konsultave individuale.

Ne mendojmë se ishte një përvojë vërtetë e vlefshme për të gjithë pjesëmarrësit dhe shpresojmë t’ju shohim përsëri së shpejti në Shqipëri!

Welcome to the 3<sup>rd</sup> Challenge Fund Bootcamp
September, 2020

Welcome to the 3rd Challenge Fund Bootcamp

Welcome to the third Bootcamp of the Challenge Fund. This Bootcamp was different from the other two because it was virtual. Nevertheless, this is the pre-final evaluation level to select the Challenge Fund winners from the third call. On this level the jury composed of local and international experts evaluate the commitment and competencies of […]

View more
Launching of the 1st Innovation Management Academy
October, 2020

Launching of the 1st Innovation Management Academy

On October 18th, Innovation Investment Fund launched the 1st Innovation Management Academy! The 5-day educational training, supported by EU for Innovation, aims to give Albanian companies an opportunity to become active participants in their ecosystem, share their experiences and identify people who can successfully promote, implement and manage innovation activities within their companies. 15 participants, […]

View more
footer logo