news

4th EU for Innovation Project Steering Committee Meeting

The 4th EU for Innovation Project Steering Committee Meeting was held at the premises of the Ministry of Finance and Economy, with the presence of representatives from the EU Delegation in Albania, the German and Swedish Embassies in Tirana, the Ministry of Finance and Economy, the Ministry of State for Protection of Entrepreneurship, GIZ in Albania and EU for Innovation.

During the meeting, Head of Cooperation at the EU Delegation in Albania, Mr. Hubert Perr stressed the importance and role of EU for Innovation as a flagship project in Albania, by combining the financial support of the EU, German and Swedish governments, with the expertise of GIZ Albania and SIDA in its implementation.

Deputy Minister of Finance and Economy, Ms. Olta Manjani, stated that the results achieved by the project during the last three years, to strengthen and support the Albanian innovation ecosystem and boost start-up creation, are very impressive. At the time of the meeting, most project indicators had been either overachieved or fully achieved, as reported by the Project Managers of GIZ and SIDA.

The project partners of the multi-donor-action also agreed and informed that the EU for Innovation project will be prolonged for another six months, until the end of September 2022.

Thank you to the European Union in Albania and the project’s partner ministries for their thorough support!

Mbledhja e Katërt e Komitetit Drejtues për projektin EU for Innovation, u zhvillua në ambientet e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, me praninë e përfaqësuesve të Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, Ambasadës Gjermane dhe Suedeze në Tiranë, Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Ministrit të Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, GIZ në Shqipëri dhe projektit EU for Innovation.

Gjatë takimit, Shefi i Bashkëpunimit në Delegacionin e BE-së në Shqipëri, z. Hubert Perr theksoi rëndësinë dhe rolin e EU for Innovation si një projekt kyç në llojin e tij Shqipëri, i cili kombinon mbështetjen financiare të BE, qeverisë gjermane dhe suedeze, me ekspertizën e GIZ dhe SIDA në zbatim.

Zëvendësministrja e Financave dhe Ekonomisë, znj. Olta Manjani, u shpreh se rezultatet e arritura nga projekti gjatë tre viteve të fundit, për forcimin dhe mbështetjen e ekosistemit shqiptar të inovacionit dhe nxitjen e krijimit të startup-eve, janë mbresëlënëse. Në momentin e prezantimit të rezultateve, shumica e indikatorëve të projektit ishin arritur ose tejkaluar, siç u raportua edhe nga drejtuesit e projektit EU for Innovation përgjatë mbledhjes.

Partnerët e projektit multi-donatorë gjithashtu dakordësuan dhe informuan se projekti do të ketë një zgjatje prej gjashtë muajsh të tjerë, deri në fund të shtatorit 2022.

Falenderime Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe ministrive partnere të projektit për mbështetjen e tyre të plotë!

Tirana Inc. mentors’ and 1st cohort student start-up teams’ meeting
September, 2021

Tirana Inc. mentors’ and 1st cohort student start-up teams’ meeting

On September 2nd, the selected teams and some of the mentors of Tirana Inc. programme, got together for the first time. In an event hosted by Destil Creative Hub, the teams and mentors discussed about their expectations, goals and objectives they want to achieve during the 100 days of the programme. Both teams and mentors […]

View more
Drone to Combat Caterpillars
January, 2021

Drone to Combat Caterpillars

Drone to Combat Caterpillars, is one of the start-ups supported by our project. During December 2020, they sprayed with a modified drone, insecticides with organic composition, on a large number of pines infected by dangerous caterpillars that feed on pine needles. This project aims to eliminate caterpillar nests before they cause irreparable damage to the […]

View more
footer logo